Międzynarodowa Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Międzynarodowa Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

 

          W dniach od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. będzie miała miejsce kolejna Kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej dla braku akceptacji przemocy w każdej dziedzinie życia oraz wskazania możliwości otrzymania kompleksowej i wszechstronnej pomocy przez każdą osobę, która czuje się zagrożona przemocą.

            Dni są wybrane nieprzypadkowo, 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

             

 PRZEMOC W RODZINIE definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

Przemoc może przybierać formy:

  • przemocy fizycznej – bicie, policzkowanie, popychanie itp.
  • przemocy psychicznej – ubliżanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, kontrolowanie, izolowanie itp.
  • przemocy seksualnej – zmuszanie do pożycia seksualnego, molestowanie, wymuszanie zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych itp.
  • przemocy ekonomicznej – kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie dzieci,
  • zaniedbywania – nie zapewnianie odpowiednich warunków życiowych w sferze zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą […] podlega karze pozbawienia wolności […]” art.207 kodeksu karnego

Każda osoba doświadczająca przemocy ma prawo do pomocy ze strony instytucji publicznych, w postaci m.in.:

1. Zapewnienia Tobie  oraz  dzieciom  pozostającym  pod  Twoją  opieką  schronienia  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód.

 

2. Zapewnienia  pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania  Ci  niezwłocznie  dostępu  do  pomocy  medycznej  w  przypadku,  gdy wymaga tego Twój stan zdrowia.


 

3, Udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.

 

4. Pomocy  lekarskiej,  w  tym  wydania  bezpłatnego zaświadczenia  lekarskiego  przez lekarza  pierwszego  kontaktu  o  przyczynach  i  rodzaju  uszkodzeń  ciała  związanych  z użyciem przemocy w rodzinie.

 

5, Żądania  od  organów  ścigania  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.

 

6. Aktywnego  udziału  w  postępowaniu  przed  prokuratorem  oraz  przed  sądem  w charakterze  strony,  w  tym  m.in.  dostępu  do  akt  sprawy,  składania  wniosków dowodowych   (np.   o   przesłuchanie   wskazanych   przez   Ciebie   osób),   czy   też zaskarżania wydanych orzeczeń.

 

 

 

Gdzie szukać pomocy?

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Połczynie-Zdroju, ul. Koszalińska 8a,78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 238, 943666237

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8a,

78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 231, 94 36 66 238, 943666237,  lub

wrzuć kartę  z informacją do NIEBIESKIEJ SKRZYNKI znajdującej się przy wejściu głównym do MGOPS w Połczynie- Zdroju

 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pl. Wolności 3-4,

78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 3666149

 

4. Ośrodek Wsparcia Rodziny

– telefon zaufania,

78 - 320 Połczyn Zdrój ul .Jana Pawła II,  4 tel./fax. 94 36 63 937

,

5.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju

ul. Jana Pawła II 4 , 78-320 Połczyn Zdrój, tel./fax (094) 366-29-63, kom. 533-556-605

 

6. Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju

ul. Grunwaldzka 36, 78-320 Połczyn-Zdrój,  telefon: 47 78 44 205

 

7. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Zdrojowa 6

78-320 Połczyn-Zdrój

tel. 502241304

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"Niebieska Linia" 800-12-00-02

czynny przez całą dobę

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-11-22 13:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki