☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DODATEK WĘGLOWY

1.Wzór wniosku o dodatek węglowy do pobrania 
2.Klauzula informacyjna do pobrania

Dodatek węglowy

                Można już starać się o przyznanie jednorazowego dodatku węglowego w kwocie 3.000 zł. Przysługuje on osobom samotnym oraz przedstawicielom gospodarstwa domowego, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, pod warunkiem, że źródło to jest zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającym przynajmniej 85% węgla kamiennego. Ponadto źródło takie musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Fakt ten będzie weryfikowany, zaś brak zgłoszenia, zgłoszenie innego źródła ciepła lub innego rodzaju opału będzie podstawą do odmowy dodatku.

                Wnioski w sprawie dodatku węglowego przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, mieszczącym się przy ul. Koszalińskiej 8a na pierwszym piętrze. Dokumenty składa się u pracowników socjalnych, z tym, że w odróżnieniu od innych spraw, nie obowiązuje rejonizacja. Z uwagi na konieczność połączenia realizacji tego nowego zadania z dotychczasowym zakresem obowiązków pracowników, preferowane godziny załatwienia sprawy są następujące: poniedziałek 12.00 - 16.00, wtorek i czwartek 8.00 - 10.00, środa oraz piątek 8.00 - 12.00. W innych godzinach w czasie pracy ośrodka również istnieje możliwość złożenia wniosku, ale należy się liczyć z mniejszą liczbą pracowników przyjmujących wnioski, a tym samym dłuższym czasem oczekiwania.

Aby móc wypełnić wniosek na miejscu należy posiadać numery PESEL członków gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane świadczenie (nie musi należeć do osoby składającej wniosek). W imieniu gospodarstwa domowego wniosek składa tylko jedna osoba. Ponieważ decyzje administracyjne wydawane są wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, warto we wniosku wpisać również adres e-mail, na który przesłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku węglowego. Na złożenie wniosku jest czas do 30 listopada br., zaś wydanie rozstrzygnięcia i przelanie środków powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

                Alternatywną drogą złożenia wniosku jest jego wypełnienie i wysyłka w formie skanu lub uzupełnionego komputerowo dokumentu przez portal ePUAP, adresując wniosek na skrzynkę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

Zmiany z dnia 20.09.2022r:

 

Dodatek węglowy – nowe zasady

                20 września weszły w życie zmiany prawa, które mogą mieć znaczenie dla wielu osób ubiegających się o dodatek węglowy. Obejmują one wszystkie wnioski, w których nie zostało wydane rozstrzygnięcie, a takie dotychczas zapadło w przypadku wniosków z pierwszych dni ich przyjmowania.

                W związku ze znacznie większą niż się spodziewano w skali kraju liczbą spraw i większym stopniem ich skomplikowania wydłużono do dwóch miesięcy czas na rozpatrzenie i wypłatę dodatku.

                Wprowadzono zasadę, że warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) użytkowanego głównego źródła ciepła opalanego węglem albo paliwami węglopochodnymi do dnia 11 sierpnia br. włącznie.  Wszelkie deklaracje złożone po tej dacie będą pomijane, chyba, że dotyczą nowo uruchomionego źródła ciepła (np. w wyniku jego wymiany lub oddania do użytkowania nowego budynku).

                W przypadku lokali gdzie złożona została większa liczba wniosków zastosowanie ma zasada „jeden adres – jeden dodatek”. W myśl znowelizowanej ustawy dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkałym pod danym adresem, jednak zostanie wypłacony tej osobie, która złożyła wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania, a zatem nie są w ich przypadku wydawane decyzje administracyjne.

                Z uwagi na fakt, że dotychczas nie wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych, pierwsze wypłaty będą możliwe dopiero po ich otrzymaniu, dotyczy to również osób, które otrzymały informacje o przyznaniu świadczenia z datą realizacji określoną na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), art. 50 i 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2022-08-17 13:17:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-09-22 10:42:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757