Informacja Opieka wytchnieniowa

W dniu 14.03.2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim  na realizację Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 r., który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Otrzymane dofinansowanie:  62.424,00 zł. w ramach którego zostanie zrealizowane 1.530 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługa opieki wytchnieniowej stwarza możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy przy sprawowaniu opieki nad ww. osobami. Służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina Połczyn-Zdrój  realizować będzie zadanie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  Osiem dorosłych osób niepełnosprawnych oraz jedno dziecko  z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma  nieodpłatne wsparcie w zakresie:

  1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
  2. opieki higieniczno- sanitarnej,
  3. pielęgnacji zleconej przez lekarza,
  4. pomocy w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji osoby.

Informacja o rozpoczęciu realizacji programu Opieka Wytchnieniowa
(po kliknięciu dane zostaną wyświetlone w formacie PDF)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2023-03-16 13:13:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2023-03-16 14:11:14)