☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Grafika zawierająca herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program 500+

Dnia 1 kwietnia tego roku wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na dziecko. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia tego programu.

 

            Na kogo przysługuje?

Nowe świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Warunkiem otrzymania go na pierwsze - jedyne lub najstarsze niepełnoletnie dziecko - jest spełnianie kryterium dochodowego.

 

            Kto może starać się o świadczenie?

Do ubiegania się o świadczenie wychowawcze uprawnieni są: matka, ojciec, opiekun prawny i opiekun faktyczny, tj. osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka. Jak wynika z powyższego, nie ma możliwości otrzymania świadczenia na dziecko z innego związku małżonka lub konkubenta, z którym mamy wspólne dziecko. W takich sytuacjach, mimo tworzenia jednej rodziny, powinny być złożone dwa odrębne wnioski.

W przypadku, gdy na mocy wyroku sądu opieka nad dzieckiem sprawowana jest naprzemiennie i sporządzony został plan wychowawczy, o świadczenie ubiegać się mogą oboje rodzice, z tym, że jego wysokość będzie proporcjonalna do ilości dni, w których sprawowana jest opieka przez każdego z nich.

Jeśli dziecko nie jest wychowywane przez oboje rodziców, ale nie zachodzi sytuacja jak wyżej, o świadczenie powinien się ubiegać ten z rodziców, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku wątpliwości w tym zakresie może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.

 

            Co z rodzinami zastępczymi?

Rodzice zastępczy nie są uprawnieni do świadczenia wychowawczego, co nie znaczy, że dodatkowej pomocy państwa zostaną pozbawieni. To dla nich dedykowany jest dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł, który przyznawany i wypłacany będzie na wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe.

 

Jak i kiedy ustalany jest dochód?

Jeśli wnioskodawca ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko, musi być spełnione kryterium dochodowe w kwocie 800 zł miesięcznie na członka rodziny netto. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium to wzrasta do 1200 zł.

Osiągnięty w 2014 roku przez członka rodziny dochód pomniejsza się o podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli w skład rodziny wchodzą rolnicy w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, za dochód roczny osiągnięty z jednego hektara przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 2.506 zł, tj. wartość ogłaszaną corocznie przez prezesa GUS.

Jakkolwiek bazuje się na dochodzie za wyżej wskazany rok, uwzględnia się również sytuację utraty lub uzyskania źródła dochodu. Oznacza to, że jeśli w tym roku lub po nim nastąpiła utrata źródła dochodu (np. utrata pracy, renty albo zasiłku dla bezrobotnych lub rozpoczęto korzystanie z urlopu wychowawczego), dochód ten nie jest uwzględniany, konieczne jest jednak przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt utraty dochodu i jego wysokość (np. świadectwo pracy i PIT-11).

Analogicznie brany jest pod uwagę dochód uzyskany, czyli np. podjęcie pracy, nabycie prawa do renty albo zasiłku dla bezrobotnych lub zakończenie urlopu wychowawczego, o ile jest on nadal aktualny w momencie składania wniosku. Jeśli taki fakt nastąpił w 2014 roku, należy przedstawić dokument, z którego wynika data uzyskania dochodu i jego wysokość – np. umowę o pracę oraz PIT-11, wtedy dochód dzielony jest przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. W przypadku, gdy nowe źródło dochodu pojawiło się po roku bazowym, należy przedstawić zaświadczenie o miesięcznej wysokości tego dochodu za następny miesiąc po jego uzyskaniu.

Procedurze utraty i uzyskania dochodu podlegają tylko te sytuacje, które przewidziane zostały w art. 2 pkt 19 i 20 ustawy, ich dokładne wyliczenie znajduje się również w druku wniosku.

 

Co jest potrzebne, by uzyskać świadczenie?

Jeśli osoba składająca wniosek rezygnuje z ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, przechodzi uproszczoną procedurę z uwagi na fakt, że w takiej sytuacji nie jest ustalana sytuacja dochodowa rodziny. Tym samym nie ma potrzeby przedstawiania oświadczeń i dokumentów dotyczących dochodu, jak w pozostałych przypadkach. W momencie składania dokumentów poza wypełnionym wnioskiem należy mieć do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy oraz akty urodzenia lub dokumenty tożsamości dzieci.

Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko muszą udokumentować sytuację dochodową oraz rodzinną, zatem poza dokumentami jak wyżej potrzebne będą również oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu pełnoletnich członków rodziny, oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu, jeśli taki jest uzyskiwany, oraz wspomniane wcześniej dokumenty odnośnie utraty lub uzyskania dochodu. W przypadku ustalenia alimentów przedstawić należy stosowne orzeczenie sądu. W celu ustalenia składu rodziny konieczne może być przedstawienie aktu zgonu małżonka lub wyrok orzekający rozwód lub separację.

Ze względu na sytuację wymagane może być złożenie innych niż wymienione dokumentów.

Nie jest natomiast niezbędne dokumentowanie dochodu opodatkowanego za 2014 rok oraz odprowadzonych składek i podatku, ponieważ te informacje uzyskiwane są bezpośrednio przez instytucję realizującą program 500 +.

Wnioskodawcy mogą zdecydować o formie odbioru świadczenia. Możliwe jest przelewanie należnych kwot na konto bankowe (we wniosku podaje się numer konta) lub ich odbiór w kasie MGOPS w wyznaczonych terminach (forma domyślna w przypadku niewpisania numeru konta we wniosku).

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

W przypadku gminy Połczyn-Zdrój zadania Burmistrza w zakresie świadczenia wychowawczego realizował będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprawy dotyczące tego świadczenia obsługiwane będą w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, doskonale znanym m.in. osobom ubiegającym się o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego czy tzw. „becikowe”. Tam też już od połowy marca można będzie pobrać druki wniosków i niezbędnych oświadczeń. Druk w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku pobrać można również ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/ - kliknięcie w link spowoduje otwarcie nowego okna i przekierowanie do strony z wzorami wniosków

Od 1 kwietnia w siedzibie Działu przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz w piątek od 7.30 do 17.00.

Oprócz tradycyjnej, papierowej drogi dopuszczono również możliwość ubiegania się o świadczenie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem portalu Empatia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, za pośrednictwem systemu PUE ZUS lub przy wykorzystaniu dostępu do bankowości elektronicznej w tych bankach, które wprowadzą na swych stronach taką opcję. Lista banków umożliwiających elektroniczne złożenie wniosku oraz bezpośredni link do systemu Empatia udostępniony zostanie na tej stronie po ogłoszeniu tych informacji przez ministerstwo.

 

Terminy

Pierwszy okres realizacji świadczenia rozpoczyna się 1 kwietnia tego roku i trwa do 30 września 2017 r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od początku tego okresu, należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 01.07.2016 r. Wypłata świadczenia z wyrównaniem nastąpi w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów. Złożenie wniosku po 1 lipca poskutkuje brakiem wyrównania i ustaleniem prawa do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Rozpatrywanie wniosków i wypłaty świadczeń realizowane będą według kolejności składania dokumentów. Pierwszych wypłat, dla osób, które najwcześniej złożą wniosek, spodziewać się można w maju br. Szczegółowy harmonogram wypłat ogłoszony zostanie na tejże stronie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS. Docelowo wypłaty świadczenia wychowawczego realizowane będą w terminach wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Szczegółowych informacji w sprawie programu "Rodzina 500 plus" udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w siedzibie MGOPS przy ulicy Koszalińskiej 8a, na pierwszym piętrze, oraz telefonicznie pod numerem 94 3666246.

Materiały informacyjne na ten temat dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ kliknięcie w link spowoduje otwarcie nowego okna z materiałami informacyjnymi

Wytworzył:
Marek Zalewski, Mateusz Sypniewski
(2016-02-11)
Udostępnił:
Ireneusz Kozik
(2016-02-11 18:46:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ireneusz Kozik
(2020-09-30 10:53:28)

 
 
liczba odwiedzin: 468428

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X