Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

ul. Wojska Polskiego 54, 78-320 Połczyn-Zdrój

kontakt: tel. 696813038

 

Do zakresu działania Placówki Wsparcia Dziennego należy:

1. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                

    i systemie pieczy zastępczej:

      1)opieka i wychowanie,
      2)  pomoc w nauce,
      3)  organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz zajęć rozwijających         

           zainteresowania,

      4)  organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, 

           kompensacyjnych oraz logopedycznych,

      5)  realizacja indywidualnego programu korekcyjnego, programu korekcyjnego, programu 

           psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapię 

           pedagogiczną , psychologiczną i socjoterapię,

      6)  współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi                        

            i  podmiotami leczniczymi.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2024-01-29 10:58:22)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki