Dostęp do Informacji Publicznej

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1198 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. 

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • majątku publicznym.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania (Po kliknięciu w link otworzy się nowe okno z dokumentem, który można skopiować/drukować ze strony)
 • Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)
 • Miejscem składania wniosku jest sekretariat Urzędu
 • Termin załatwiania spraw: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Jednostką odpowiedzialną jest Wydział organizacyjny
 • W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 Udzielenie informacji publicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

 • Elektroniczna skrzynka podawcza MGOPS w Połczynie - Zdroju: KLIKNIJ (Po kliknięciu w link otworzy się nowe okno z klientem poczty elektronicznej)
 • Informujemy, że maksymalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów
 • W centralnym repozytorium zamieszczone sa wzory pism elektronicznych w zależności od potrzeb (wniosek, podanie, skarga, zażalenie, odwołanie, informacja, opinia, inne pismo)
 • Wpisanie tytułu odnoszącego się w sposób zwięzły do treści wysyłanego pisma może ułatwić, i co za tym idzie usprawnić, załatwienie sprawy. 
 • Dokument elektroniczny powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2018-01-23 10:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2020-12-08 08:00:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki