☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Aby skorzystać z bezpłatnej porady należy dokonać rejestracji:

- pod nr telefonu 94 36 50 303
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15)

- przez stronę: https://np.ms.gov.pl
 

UPRAWNIENI

Porady udzielane są w sposób stacjonarny w lokalizacjach zawartych w harmonogramie dyżurów. W związku z trwającą pandemią istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. REJESTRACJA - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 94 36 50 303 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15) lub na stronie https://np.ms.gov.pl/

UWAGA! Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku - dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych

i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1)sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2)zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

W Powiecie Świdwińskim  istnieje możliwość skorzystania z pomocy mediatora.

Mediatorzy w Powiecie Świdwińskim:

Radca Prawny – Mediator – Kamil Szyposzynski

1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin

- Środy od lipca do grudnia 2022 r. w godz. 08:00 – 12:00

- Czwartki od stycznia do czerwca 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00

2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno

- Wtorki od lipca do września 2022 r. w godz. 12:00 – 16:00

Adwokat – Mediator – Żaneta Kozera

1) Dyżur - Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1, 78-300 Świdwin

- Poniedziałki od lipca do grudnia 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00

- Piątki od stycznia do czerwca 2022 r. w godz. 08:00 – 12:00

2) Dyżur – Urząd Gminy Brzeżno, 78-316 Brzeżno

- Piątki od stycznia do marca 2022 r. w godz. 12:00 – 16:00

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności
w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu albo przez narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

W 2022 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej
udzielać będą:

  • Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie;
  • Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie
  • Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie

Nr Punktu

adres

świadczenia pomocy prawnej

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

Punkt obsługiwany przez adwokatów

 i radców prawnych

(nieodpłatna pomoc prawna
oraz mediacja)

Hala Targowa ul. Orląt Lwowskich 1

78 – 300 Świdwin

Adwokat

14ºº - 18ºº

 

Radca Prawny

800-1200

Radca Prawny

14ºº-18ºº

Adwokat

800-1200

Urząd Gminy

78 – 316 Brzeżno 50

 

(Adwokaci od stycznia do czerwca 2022 r., Radcowie Prawni od lipca do grudnia
2022 r.)

12ºº- 16ºº

 

 

 

Nr punktu

adres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2

Punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono
(nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Urząd Gminy

78 – 331 Rąbino 27

 

 

 

Radca Prawny

1300- 1700

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Koszalińska 8A

78 – 320 Połczyn – Zdrój

 

Radca Prawny

13ºº - 17ºº

 

 

 

Radca Prawny/
Doradca Obywatelski

11ºº - 15ºº
(Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie)

Urząd Gminy

ul. Kolejowa 8

78 – 314 Sławoborze

Radca Prawny/
Doradca Obywatelski

1300 – 1700

 

Radca Prawny/
Doradca Obywatelski

1100 - 1500

 

 

 

 
Wytworzył:
Mateusz Sypniewski
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2017-03-27 11:07:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-05-27 12:54:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757