Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Poradnictwo specjalistyczne

 

ul. Koszalińska 12,

78-320 Połczyn-Zdrój

 

94 366 48 48

 

Poniedziałek-piątek

7:15-15:15

 

pcpr_polczynzdroj@op.pl

Mieszkańcy powiatu świdwińskiego

PSYCHOLOGICZNE

1.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świdwinie

 

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Połczynie Zdroju

 

 

 

Porady, informacje o pomocy psychologicznej i pedagogicznej

ul. Drawska 32

78-300 Świdwin

 

 

 

 

 

ul. 22- go Lipca 2

78-320 Połczyn – Zdrój

 

 

 

 

 

 

 

94 365 23 30

 

 

 

 

 

94 366 29 63

 

 

 

 

Poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

 

pppswidwin@tlen.pl

 

 

 

Dzieci uczące się na terenie powiatu świdwińskiego

 

2.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127 00-958 Warszawa 66.

800 70 2222 bezpłatna infolinia

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl  porady@liniawsparcia.pl

Osoby będące w kryzysie psychicznym

3.

Centrum Zdrowia Psychicznego

Psychiatria

Ul. Drawska 38

78-300 Świdwin

 

451 071 100

 

numer infolinii: 

459 595 520

Pomoc Doraźna  od 18:00. – 8:00 w tygodniu i całodobowo w soboty i niedziele

www.szpitalkansk.pl

punktzgloszeniowy-czp@szpitalkansk.pl

Osoby będące w kryzysie psychicznym

POMOC SPOŁECZNA

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie

1. Pomoc społeczna:

zasiłki stałe, okresowe, celowe , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze.

2. Świadczeni rodzinne:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.

3. Ustalenie uprawnień do zaliczki alimentacyjnej, działania dotyczące wierzycieli alimentacyjnych, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

 

ul. Kościuszki 15

78-300 Świdwin

 

94 365 20 58

 

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

 

Gops-swidwin@zeto.koszalin.pl

 

Mieszkańcy gminy Świdwin

 

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie

ul. Podwale 2,

78-300 Świdwin

 

94 365 26 29

 

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

 

sekretariat@mopsswidwin.pl

 

Mieszkańcy miasta Świdwin

3.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju

ul. Koszalińska 8a

78-320 Połczyn-Zdrój

 

94 366 20 69

Poniedziałek
 7:15 – 16:15
wtorek, środa i czwartek
7:15 – 15:15

Piątek

7:15 – 14:15

 

mgopspolczyn@poczta.onet.pl

Mieszkańcy Miasta Połczyn Zdrój

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ul. Leśna 1a

78-314 Sławoborze

 

94 36 475 64

 

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

sekretariat@gops.slawoborze.pl

www.gops.slawoborze.pl

Mieszkańcy gminy Sławoborze

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie

78-316 Brzeżno 32

94 364 25 91

 

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

tbuda@gops.brzezno.pl

ozdyk@gops.brzezno.pl

aurbanowicz@gops.brzezno.pl

 

Mieszkańcy Gminy Brzeżno

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie

78-331 Rąbino 27

 94 36 52 082

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

gops.rabino@wp.pl

Mieszkańcy gminy Rąbino

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

1.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie

Wydawanie postanowień dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

2. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza – przez powołany zespół ds. kontroli.

3. Działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

4. Podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu, które dopuszczają się fizycznego lub moralnego znęcania się nad członkami rodziny.

5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. 6. Specjalistyczne dyżury członków Komisji w zakresie problematyki uzależnień oraz poradnictwa psychologicznego i medycznego.

 

 

 

 

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

 

          94 365 20 58

 

 

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

 

-------------------------------

 

………………………..……..

 

2.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdwinie

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

 

 

 

 

94 365 80 41

 

Poniedziałek- piątek

7:15 do 15:15

 

 

---------------------------------

 

---------------------------

3.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie

Rąbino 27

78-331 Rąbino

0943643347

Od Poniedziałku do środy  7:15 – 15:15

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek  7:15 – 15:15

 

---------------------------------

 

---------------------------

4.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połczynie Zdroju

Pl. Wolności 3-4

78-320 Połczyn Zdrój

94 366 61 21

Poniedziałek 7:15 – 16:15

Wtorek do Czwartek 7:15-15:15

Piątek 7:15- 14:15

urzad@polczyn-zdroj.pl

-----------------------------

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

1.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Świdwinie

Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.

2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

ul. Kościuszki 15
78-300 Świdwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 365 20 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie godzin funkcjonowania Urzędu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekretariat@gops-swidwin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla osób doświadczających przemocy domowej

2.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Sławoborze

ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze

94 36 475 64

 

W trakcie godzin funkcjonowania Urzędu

sekretariat@gops.slawoborze.pl

3.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świdwinie

Ul. Polna 2

78-300 Świdwin

94 36 526 29

94 365 38 35

Poniedziałek -Piątek 7:15 – 15:15

sekretariat@mopsswidwin.pl

4.

Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Pomoc w problemach dot. przemocy domowej

Ul. Wojska Polskiego 18a

78-300 Świdwin

 

94 365 05 11

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

sekretariat.swidwin@sc.policja.gov.pl

Dla osób doświadczających przemocy domowej

5.

Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej; Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

Pomoc w problemach dot. przemocy domowej

ul. Wojska Polskiego 13 75- 701 Koszalin

532 460 213 Koszt zgodnie z taryfą operatora.

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

dhalecki@caritas.pl

Dla osób doświadczających przemocy domowej

6.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

 

 

 

 

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

7.

Policyjny Telefon Zaufania 

Pomoc w problemach dot. przemocy domowej 

________________

800 12 02 26

Bezpłatna infolinia

godz. 8:00-12:00 7 dni w tygodniu

________________

Dla osób doświadczających przemocy domowej

8.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

1.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie

 

- badanie i analiza rynku pracy,

- udzielanie informacji osobom bezrobotnym - - zajmowanie się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

 

Ul. Kołobrzeska 3,
78-300 Świdwin

 

 

 

 

 

 

 

 94 36-540-40

 94 36-540-41

 94 36-557-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Pn. – pt.

godz. 7:15-15:15

 

swidwin@swidwin.praca.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu, sprawy dot. bezrobocia

 

Powiatowy Urząd Pracy

Filia w Połczynie-Zdroju

 

 

ul. Koszalińska 8a

78-320 Połczyn-Zdrój

94 36-628-18

94 36-427-30

filia.polczyn@swidwin.praca.gov.pl

2.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Urząd Pracy

Infolinia Pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy.

Ciepła 20 . 15-472 Białystok.

19 524 (z Polski) +48 22 19524 (z zagranicy) Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt. godz. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać: - zarejestrowani -poszukujący pracy - pracodawcy

 

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

1.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

-------------------------------

-----------------------------

pn.- pt.

godz.08.15-16.15

 

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

1.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Świdwinie

- udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych,

- występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

- pomaga przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej,

 

 

Mieszka I 16,

78-300 Świdwin

 

094 365 03 22

 

Wt. 7:15-15:15

Czw. 7:15-15:15

 

 

k.piskorz@powiatswidwinski.pl

 

 

Osoby z terenu powiatu koszalińskiego, sprawy o charakterze konsumenckim

2.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

1.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: - prawa pacjenta -leczenie w kraju i poza granicami -kolejki do świadczeń, System ochrony zdrowia w Polsce

 

ul. Konstytucji 3 Maja 7 75- 820 Koszalin

800 190 590 Bezpłatna infolinia

 

pn. - pt. godz. 08.00-16.00

 

koszalin@nfz-szczecin.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

2.

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

3.

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

4.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

4.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

 

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świdwinie

Zakres informacji: - pomoc techniczna - składki - renty - emerytury

Ul. Wojska Polskiego 1

78-300 Świdwin

22 560 16 00

Pn. 8:00-18:00

Wt.-Pt 8:00–15:00

_______________

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

2.

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

 

 

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

 

 

 

 

PRAWO PRACY

1.

Okręgowa Inspekcja Pracy w Szczecinie, Oddział w Koszalinie

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 55 75-502 Koszalin

 

94/ 348 80 70 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

pn. – pt. godz. 07.00 – 15.00

 

www.bip.pip.gov.pl www.szczecin.pip.gov.pl koszalin@szczecin.oip.pl

 

Porady z zakresu prawa pracy.

2.

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

 

-----------------------------

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

PRAWO PODATKOWE

1.

II Urząd Skarbowy w  Koszalinie

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. St. Moniuszki 15 75-549 Koszalin

Info. 94/ 347 75 00 Sekr. 94/ 347 76 08 345 06 60 345 02 41 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

 

pn.- pt. godz. 07.00-15.00

www.zachodniopomorskie. koszalin.gov.pl 2zus.koszalin@mf.gov.pl

Z porad może skorzystać każdy podatnik

2.

Punkt Obsługi Podatników w Świdwinie

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

tel. - 94 365 74 40
tel./fax - 94 365 74 41

 

Wtorek 7:00 do 15:00

Piątek 7:00 do 15:00

___________________

Z porad może skorzystać każdy podatnik

3.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 ( (7 z tel. stacjonarnych. ( (22) 330 03 30 Z z tel. komórkowych. + 48 (22)33 00 330 ( z 7tel. zagranicznych. Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

pn.- pt. godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl więcej: https://poradnikprzedsiebi orcy.pl/-kip-czyli-krajowainformacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

1.

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

1.

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

2.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

  • pon.
  • godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2023-01-31 10:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki