Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

UCHWAŁA Nr XXI/189/2004

Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju

z dnia 02 czerwca 2004 r.

 

 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; w 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 50 ust.1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz.1001) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. 1.   Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.  

             

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga  pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 

§ 2.    Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

 

§ 3.      Usługi opiekuńcze, przyznawane osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, są nieodpłatne.

 

§ 4.      Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego:

 

 Kryterium dochodowe w % zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu za usługi

 jedną godzinę od kosztu w %

 

 

 

 

Osoby samotnie mieszkające

 w rodzinie

101  -  150 %

5%

15%

151  -  200 %

10%

30%

201 -  250 %

20%

50%

251 -  300 %

30%

70%

Powyżej 301 %

100%

100%

 

 

§ 5.      Zwrot wydatków na usługi opiekuńcze nastąpi do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

 

§ 6.      Wysokość stawki za 1 godzinę usługi opiekuńczej zostaje ustalona w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 7.      Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju.

 

§ 8.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Wytworzył:
Roman Niemir
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2005-11-10 11:31:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2005-11-10 12:09:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki