Informacja dotycząca nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego po 1 stycznia 2024 r., zmian w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla o

Informacja dotycząca nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego po
1 stycznia 2024 r., zmian w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna oraz nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych tj. świadczenia wspierającego.


Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (dalej u.ś.w.) wprowadza nowy rodzaj świadczenia kierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie świadczenia wspierającego będzie, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna:
1. Od 1 stycznia 2024 r. tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną wyłącznie do ukończenia przez nią 18. roku życia (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), a osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej.
2. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne i będzie chciała po 31.12.2023 r. pobierać je na podstawie nowych przepisów (z możliwością podejmowania zatrudnienia bez ograniczeń) powinna po tej dacie zrezygnować ze świadczenia na starych zasadach i złożyć wniosek o jego przyznanie na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie przez opiekuna wniosku o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.
4. W/w ustawa wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych przepisach tj. do 31 grudnia 2023 r., prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego (art. 63 ust. 1 u.ś.w.):
-osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r. albo nawet po tej dacie, ale na zasadach
obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),
- ww. osoby zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku
opiekuńczego na starych zasadach również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności z wymaganymi wskazaniami. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 u.ś.w.),
- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie osobom, które nabyły do niego prawo na starych zasadach również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo to zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.). Od 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany dla nowych osób lub po upływie wskazanych wyżej terminów w przypadku osób pobierających to świadczenie dotychczas.
5. Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna nie przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 u.ś.w.).
6. Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Z tego powodu osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze na dotychczasowych zasadach powinny niezwłocznie poinformować tutejszy ośrodek o tym fakcie.
7. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające, będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami, do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.
8. Osoba niepełnosprawna, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 36 66 245 lub 94 36 66 246.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2023-10-20 12:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2023-10-20 12:32:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki