Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej MGOPS w Połczynie-Zdroju

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej MGOPS w Połczynie-Zdroju.

   

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGOPS w Połczynie-Zdroju.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ireneusz Kozik.
 • E-mail: admin@mgopspolczyn.pl
 • Telefon: (94) 36 66 244

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MGOPS w Połczynie-Zdroju
 • Adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Koszalińska 8A 78-320 Połczyn - Zdrój
 • E-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
 • Telefon: (94) 36 62 069

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w jednym wielokondygnacyjnym budynku.

 • Budynek posiada oddzielne wejścia. Do wszystkich wejść można się dostać wprost z poziomu terenu.

 • Za budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta .

 • Winda w budynku umożliwia przewóz osób na wózku inwalidzkim.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2018-10-30 07:44:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2020-11-02 10:36:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki