Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 409 z 18 marca 2005 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

 

z dnia 1 marca 2005 r.

 

w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

 

(Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r.)

 

Na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wzór kontraktu socjalnego, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

_________

1)  Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

 

ZAŁĄCZNIK

 

WZÓR

 

 

(pieczęć ośrodka pomocy społecznej)

 

 

 

 

 Data zawarcia kontraktu socjalnego:

....................................

 

KONTRAKT SOCJALNY

określający sposób współdziałania między osobą/rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej

(art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.))

 

                           CZĘŚĆ I

              USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO

 

I. Strony kontraktu socjalnego

1. Dane osoby/rodziny1) zawierającej kontrakt socjalny:

 

 

1

Nazwisko

 

2

Imię

3

Adres zamieszkania/pobytu

 

4

PESEL

1

Nazwisko

 

2

Imię

3

Adres zamieszkania/pobytu

 

4

PESEL

2. Dane pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej:

 

 

Nazwisko

 

Imię

Nr telefonu kontaktowego

II. Ocena sytuacji życiowej osoby/rodziny i ustalone w

   związku z tą sytuacją cele (plan pracy socjalnej):

1. Przyczyny trudnej sytuacji życiowej: .......................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

2. Możliwości osoby/rodziny pozwalające na rozwiązanie trudnej

  sytuacji życiowej: .........................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

3. Ograniczenia osoby/rodziny lub bariery w środowisku

  powodujące utrudnienia w rozwiązywaniu trudnej sytuacji

  życiowej: ..................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

4. Cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina, umożliwiające

  przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej:

  4.1. cel lub cele główne2) .................................

  4.2. cele szczegółowe i przewidywane efekty działania:

       a) ....................................................

          ....................................................

       b) ....................................................

          ....................................................

       c) ....................................................

          ....................................................

       d) ....................................................

          ....................................................

       e) ....................................................

          ....................................................

III. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt II.4, strony

    podejmują następujące działania3):

 

 

 

 

1

Pani/Pan

 

...............................

     (imię i nazwisko)

 

działanie4):

 

 

w terminie:

 

 

2

 

 

Pracownik socjalny działanie4):

 

 

w terminie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pani/Pan

 

...............................

      (imię i nazwisko)

 

działanie4):

 

 

w terminie:

 

 

2

 

 

Pracownik socjalny działanie4):

 

 

w terminie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. W przypadku braku możliwości wynegocjowania kontraktu

   socjalnego stronom przysługuje prawo do wystąpienia do

   kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie

   kwestii spornych.

V. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym

  nastąpi w dniu ........................................... .

VI. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny

   realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić konieczność

   wprowadzenia zmian kontraktu socjalnego.

VII. Ustalenia dotyczące sposobu przekazywania ewentualnych

    świadczeń, w tym pomocy pieniężnej, korespondencji i

    innych:

    .........................................................

    .........................................................

    .........................................................

    .........................................................

    .........................................................

VIII. Osoba/rodzina zawierająca kontrakt socjalny została

     zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy z

     dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,

     poz. 593, z późn. zm.).

IX. Kontrakt socjalny został sporządzony w dwóch

   jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

   stron.

 

...............................    ...........................

   (data i podpis osoby            (data, podpis i pieczątka

zawierającej kontrakt socjalny)       pracownika socjalnego)

 

...............................    ...........................

   (data i podpis osoby            (data, podpis i pieczątka

zawierającej kontrakt socjalny)       pracownika socjalnego)

 

                          CZĘŚĆ II

  OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ USTALONYCH W KONTRAKCIE SOCJALNYM

 

I. Ocena dokonana przez strony oraz wnioski z realizacji

  poszczególnych postanowień kontraktu socjalnego ustalonych w

  dniu ..............:5)

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  ............................................................

  1. Kontrakt socjalny jest realizowany zgodnie z ustaleniami

     - nie wymaga dokonywania zmian.

  2. Kontrakt socjalny wymaga wprowadzenia zmian i podjęcia

     przez strony następujących działań:

 

 

 

 

1

Pani/Pan

 

...............................

     (imię i nazwisko)

 

działanie6):

 

 

w terminie:

 

 

2

 

 

Pracownik socjalny działanie6):

 

 

w terminie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pani/Pan

 

...............................

      (imię i nazwisko)

 

działanie6):

 

 

w terminie:

 

 

2

 

 

Pracownik socjalny działanie6):

 

 

w terminie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. W przypadku braku możliwości wynegocjowania zmian kontraktu

   socjalnego stronom przysługuje prawo do wystąpienia do

   kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie

   kwestii spornych.

III. Ocena realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu

    socjalnego nastąpi w dniu .............................7).

IV. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny

   realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjalnego,

   uzgodnić konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w

   kontrakcie socjalnym.

V. Osoba/rodzina zawierająca kontrakt socjalny została

  zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy z

  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,

  poz. 593, z późn. zm.).

VI. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po

   jednym dla każdej ze stron.

 

...............................    ...........................

   (data i podpis osoby            (data, podpis i pieczątka

zawierającej kontrakt socjalny)       pracownika socjalnego)

 

...............................    ...........................

   (data i podpis osoby            (data, podpis i pieczątka

zawierającej kontrakt socjalny)       pracownika socjalnego)

 

_________

1) W przypadku rodziny wpisać w kolejnych rubrykach dane

  wszystkich członków rodziny, których będą dotyczyć

  postanowienia kontraktu socjalnego.

2) W odniesieniu do podstawowej przyczyny powodującej trudną

  sytuację życiową, z uwzględnieniem indywidualnych cech osoby

  (osób) podpisujących kontrakt socjalny.

3) Wpisać osoby będące stronami, z którymi zawiera się kontrakt

  socjalny, zgodnie z tabelą w pkt I.

4) W kolejnych rubrykach wpisać zobowiązania odnośnie do celów

  szczegółowych, o których mowa w pkt II.4.2: a), b), c), d),

  e).

5) Wypełnić w odniesieniu do celów określonych w kontrakcie

  socjalnym.

6) W kolejnych rubrykach wpisać zobowiązania odnośnie do celów

  szczegółowych, o których mowa w części I w pkt II.4.2: a),

  b), c), d), e).

7) Do kolejnej oceny stosuje się część II wzoru kontraktu

  socjalnego.

 

 

Wytworzył:
Sejm RP
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2005-11-17 08:20:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2020-10-01 08:36:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki