Statut MGOPS

UCHWAŁA NR VIII/104/2019

Rady Miejskiej  w Połczynie-Zdroju

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie-Zdroju.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534 ) Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala co następuje:

 

§  1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

 

§ 3Traci moc Uchwała nr LII/426/2010  Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia
25 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju oraz Uchwała nr XVIII/176/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

 

§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                     Załącznik do Uchwały Nr VIII/104/2019

     Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

                                                    z dnia 24.04.2019 r.

 

 

STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie-Zdroju

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Połczyn-Zdrój.

 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Połczyn-Zdrój.
 2. Siedzibą Ośrodka jest Połczyn-Zdrój.
 3. Ośrodek mieści się w Połczynie-Zdroju przy ul. Koszalińskiej 8a.

 

§ 2. 1. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506);
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,              poz. 2077 z późn. zm.);
 4. niniejszego Statutu;
 5. innych właściwych aktów prawnych;
 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Połczyna-Zdroju oraz Wojewoda Zachodniopomorski, każdy w zakresie swoich kompetencji.

 

 

Rozdział 2.

Zadania Ośrodka

 

§ 3.  1.   Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) przyznawanie i realizacja świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej;

            2) praca socjalna;

            3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7) prowadzenie postępowań i realizacja świadczeń na podstawie innych aktów prawnych, ukierunkowanych na pomoc m.in. rodzinom z dziećmi, uczniom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz rodzinom wymagającym wsparcia
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych;

8) podejmowanie ustawowych działań wobec dłużników alimentacyjnych;

            9) realizacja programów rządowych;

10) wykonywanie zadań Gminy w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

11) współdziałanie z innymi instytucjami i jednostkami Gminy;  

           12) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa i Uchwał Rady      Miejskiej.

    2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

 

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

 

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada  za całokształt działalności jednostki.

   2. Dyrektor Ośrodka kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

   3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Połczyna-Zdroju.

   4. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

            1) organizowanie pracy Ośrodka;

            2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Ośrodek;

3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka;

4) zarządzanie mieniem i podejmowanie decyzji, reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

5) składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie umów cywilno-prawnych;

            6) ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka;

7) przedstawianie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka.

  5. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie działalności Ośrodka.

 

§ 5. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

 

§ 6. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

 

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 7.  Ośrodek prowadzi własną rachunkowość budżetową i rozlicza się z gminą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

§ 8. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach
o rachunkowości.

§ 9. Działalność Ośrodka finansowana jest:

 1. z dotacji rządowych przyznanych z budżetu państwa;
 2. z dotacji gminnych przyznanych z budżetu gminy;
 3. z dotacji pochodzących z innych źródeł.

 

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową.

 

§ 11. Oświadczenia w imieniu Ośrodka dotyczące jego praw i zobowiązań majątkowych
w zakresie zwykłego zarządu, składa jednoosobowo Dyrektor. Oświadczenia w zakresie zobowiązań majątkowych Ośrodka winny być kontrasygnowane przez głównego księgowego.

 

§ 12. Wynagradzanie pracowników Ośrodka ustala się na podstawie regulaminu wynagradzania sporządzonego w oparciu o aktualne przepisy w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 13. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

 

§ 14. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju nadaje Rada Miejska w Połczynie-Zdroju.

 

§ 15. Do zmian w Statucie Ośrodka stosuje się odpowiednio procedurę związaną z jego nadaniem.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2005-11-03 15:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2020-11-16 15:03:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki