☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut jednostki

UCHWAŁA NR LII/426/2010
Rady Miejskiej  w Połczynie-Zdroju

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/358/2005  Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005r., w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/176/2012
Rady Miejskiej  w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany  Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie-Zdroju.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju stanowiącym załącznik do uchwały nr LII/426/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju ust 1 w  § 3 otrzymuje brzmienie:

 „1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w przepisach prawa zgodnie z ustalonymi w nich kompetencjami dla Ośrodka;

           2) praca socjalna;

           3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów;

6) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

7) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

8) przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym;

9) prowadzenie spraw z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;

10) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

           11) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

12) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

           13) realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i Uchwał Rady      Miejskiej.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie-Zdroju

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Połczyn-Zdrój.

        2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Połczyn-Zdrój.
        3. Siedzibą Ośrodka jest Połczyn-Zdrój.
        4. Ośrodek mieści się w Połczynie-Zdroju przy Ul. Koszalińskiej 8a.

§ 2. 1. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,              Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

4)      niniejszego Statutu;

5)      innych właściwych aktów prawnych;

2.  Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Połczyna-Zdroju, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski.

  

Rozdział 2.

Zadania Ośrodka

 

§ 3.  1.   Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w przepisach prawa zgodnie z ustalonymi w nich kompetencjami dla Ośrodka;

             2) praca socjalna;

             3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów;

6) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

7) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

8) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

             9) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

             10) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

             11) realizowanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i Uchwał Rady      Miejskiej.

       2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

 

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

 

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada  za całokształt działalności jednostki.

   2. Dyrektor Ośrodka kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

   3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Połczyna-Zdroju.

   4. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

           1) organizowanie pracy Ośrodka;

           2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań przez Ośrodek;

3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie zadań Ośrodka;

4) zarządzanie mieniem i podejmowanie decyzji, reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

5) składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie umów cywilno-prawnych;

           6) ustalanie planu dochodów i wydatków Ośrodka;

7) przedstawianie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego finansowego Ośrodka.

  5. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie działalności Ośrodka.

 

§ 5. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

 

§ 6. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

 

§ 7. W strukturze organizacyjnej Ośrodka działa Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Dziennego Pobytu powołane na mocy odrębnych uchwał.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 8.  Ośrodek prowadzi własną rachunkowość budżetową i rozlicza się z gminą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

§ 9. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

 

§ 10. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1)    z dotacji rządowych przyznanych z budżetu państwa;

2)   z dotacji gminnych przyznanych z budżetu gminy;

3)   z dotacji pochodzących z innych źródeł.

 

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową.

 

§ 12. Oświadczenia w imieniu Ośrodka dotyczące jego praw i zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłych zarządzeń, składa jednoosobowo Dyrektor. Oświadczenia w zakresie zobowiązań majątkowych Ośrodka winny być kontrasygnowane przez głównego księgowego.

 

§ 13. Wynagradzanie pracowników Ośrodka ustala się na podstawie regulaminu wynagradzania sporządzonego w oparciu o aktualne przepisy w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 14. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

§ 15. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju nadaje Rada Miejska w Połczynie-Zdroju.

§ 16. Do zmian w Statucie Ośrodka stosuje się odpowiednio procedurę związaną z jego nadaniem.

 


 
 
ilość odwiedzin: 399003

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X