☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju
Herb Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 5/2010

z dnia 26 sierpnia 2010 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju
w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego MGOPS

         Na podstawie § 6 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w obowiązującym brzmieniu.

§ 2. Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od wywieszenia na tablicy ogłoszeń MGOPS.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POŁCZYNIE ZDROJU


ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju zwany dalej „regulaminem”, określa strukturę wewnętrzną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych.

§ 2

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

1) ośrodku – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju;
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju;
3) z-cy dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju;
4) kierownikach – należy przez to rozumieć Kierowników kierujących poszczególnymi sekcjami i działami ośrodka;
5) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne ośrodka, jedno i wieloosobowe stanowiska pracy.

§ 3

Ośrodek jest prawnie wyodrębnioną jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju powołana do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, o znaczeniu lokalnym, a mianowicie:

1) zadań własnych – wynikających z ustaw;
2) zadań zleconych – z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw;
3) innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

§ 4

1. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.
2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Połczyn Zdrój.
3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Połczyn Zdrój.


ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania ośrodkiem

§ 5

1. Na czele ośrodka stoi dyrektor, który kieruje pracą ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Połczyna-Zdroju
3. Do zadań i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

a) organizowanie i kierowanie ośrodkiem;
b) kierowanie bieżącymi sprawami ośrodka i reprezentowanie ich na zewnątrz;
c) nadzorowanie budżetu ośrodka;
d) współdziałanie z Burmistrzem Połczyna-Zdroju;
e) współdziałanie z Radą Miejską;
f) rozpatrywanie spaw i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach i sprawach z zakresu udzielania pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych;
g) gospodarowanie funduszem płac, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
h) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej  i zarządzeń Burmistrza;
i) ustalenie regulaminu pracy;
j) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
k) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji dyrektora przepisami prawa.

4. Dyrektor kieruje pracą ośrodka i wykonuje zadania przy pomocy z-cy dyrektora.

5. W czasie nieobecności dyrektora obowiązki jego pełni Zastępca Dyrektora. W przypadku równoczesnej dłuższej nieobecności, zastępstwo pełni wyznaczony przez dyrektora, kierownik sekcji pracowników socjalnych.

6. Dyrektor ma prawo:

a) upoważnić zastępcę dyrektora lub innych pracowników ośrodka do podejmowania działań w zakresie pomocy społecznej;
b) powierzyć zastępcy dyrektora w drodze zarządzenia rozpatrywanie indywidualnych spraw podopiecznych;
c) powierzyć zastępcy dyrektora sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi sekcjami ośrodka.

§ 6

1. Zastępca dyrektora wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania, zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów i nadzoruje działalność merytoryczną poszczególnych sekcji ośrodka, w szczególności sekcją służb  socjalnych, sekcją świadczeń i dodatków mieszkaniowych oraz sprawy związane z realizacją usług opiekuńczych.

2. Przygotowuje w sposób kompleksowy materiał na zebrania pracownicze.

3. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy poszczególnych sekcji ośrodka, współdziałanie z kierownikami sekcji;
b) organizacja przyjmowania skarg i wniosków;
c) zapewnienie terminowego przygotowania przez poszczególne sekcje materiałów do sprawozdań;
d) udział w naradach koordynujących Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
e) współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz z innymi instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy Połczyn- Zdrój;
f) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
g) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Socjalnym;
h) prowadzenie spraw z zakresu  ochrony danych osobowych;
i) prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora,
j) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.


§ 7

1. Główny księgowy prowadzi finanse ośrodka.

2. Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację budżetu ośrodka.

3. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu budżetu ośrodka;
b) opracowywanie projektów zmian z budżecie ośrodka;
c) opracowywane zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
d) dokonywanie analiz, sprawozdań z wykonania budżetu ośrodka;
e) przeprowadzenie kontroli kasy;
f) zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
g) prowadzenie innych spraw powierzonych przez dyrektora,
h) nadzoruje pracę podległych pracowników,
i) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.


§ 8

1. Kierownicy sekcji i działów kierują działalnością podległych komórek zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy.
2. Dokonują odpowiedniego podziału pracy oraz ustalają zakresy czynności podległych pracowników i przedstawiają dyrektorowi do aprobaty.
3. Przeprowadzają kontrolę efektów pracy i okresowa ocenę pracy podległych pracowników.
4. Nadzorują przestrzeganie przez pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
5. Przyjmują sprawy interwencyjne zgłaszane przez klientów Ośrodka.
6. Organizują okresowe narady pracowników na tematy związane z realizacją zadań.
7. Informują Dyrektora o stanie realizacji zadań.
8. Opracowują materiały analityczne i sprawozdawczość z zakresu działania komórki.
9. Wnioskują w sprawach wynagradzania, nagradzania oraz karania podległych pracowników.
10. Inicjują szkolenia pracowników.
11. Sprawują nadzór nad majątkiem przekazanym do użytkowania w podległej komórce organizacyjnej.
12. Organizują zastępstwa podległych pracowników.


ROZDZIAŁ III

Organizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 9

1. Strukturę wewnętrzną Ośrodka tworzą następujące sekcje, działy i samodzielne stanowiska, które przy znakowaniu akt używają symboli:

 1) a) dyrektor                                                               D
   b) zastępca dyrektora                                                ZD
2) finanse ośrodka                                                         FO
3) sekcja świadczeń i dodatków mieszkaniowych           SW
4) sekcja służb socjalnych                                             SPS
5) Stacja Johannitów                                                     STJ
6) uchylony
7) dział Dom Dziennego Pobytu                                    DDP
8) sekcja Administracyjno-Gospodarcza                      SAG
9) dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych       ŚR
10) sekretariat                                                                S
11) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych P
2. W komórkach organizacyjnych tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) a) dyrektor                    liczba etatów – 1;
b) zastępca dyrektora       liczba etatów – 1;

2) sekretariat                     liczba etatów -  1;
   a) stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu oraz koordynacji usług opiekuńczych

3) finanse ośrodka – liczba pracowników – 4,       liczba etatów – 3;
    a) główny księgowy;
    b) zastępca głównego księgowego;
    b) stanowisko pracy do spraw obsługi finansowo-księgowej;
    c) stanowisko pracy do spraw obsługi finansowo – księgowej;

3) sekcja świadczeń – liczba pracowników – 3,     liczba etatów –3;
    a) kierownik sekcji;
    b) stanowisko pracy do spraw świadczeń;
    c) stanowisko pracy do spraw dodatków mieszkaniowych;

4) sekcja służb socjalnych – liczna pracowników – 9,    liczba etatów – 9;
a) kierownik sekcji;
b) stanowiska pracowników socjalnych;

5) Stacja Socjalna Joannitów- liczba pracowników 2,    liczba etatów – 2;
a) pielęgniarka;
b) pielęgniarka;

6) sekcja administracyjno- gospodarcza – liczba pracowników- 4, liczba etatów –4;
a) kierownik sekcji;
b) konserwator;
c) kierowca;
d) sprzątaczka;

7) Stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,   liczba etatów - 1

8) schemat organizacyjny ośrodka przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 10

1. Pracę sekcji organizacyjnych wymienionych wcześniej pkt. 2-6 kierują wyznaczeni przez dyrektora kierownicy i pracownicy.

2. W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni jego zastępca. W przypadku nieobecności zastępcy, kierownik działu służb socjalnych.

3. Szczegółowy zakres czynności kierowników określa dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z zastępcą, a pracowników – kierownicy.

§ 11

1. Pracownicy ośrodka, każdy w ustalonym zakresie podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej.

2. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek:

a) dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa w powierzonym im zakresie działania;
b) terminowego załatwiania spraw;
c) gospodarowania przyznanymi środkami budżetowymi zgodnie z określonymi zasadami;
d) prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania akt spraw, rejestrów i spisów raz wyposażenia biurowego,
e) sumiennego wykonywania powierzonych czynności zgodnie z przepisami i poleceniami przełożonego,
f) przestrzeganie tajemnicy służbowej w tym ochrony danych osobowych,
g) uzgadnianie z przełożonymi sposobu realizacji zadań i informowanie o napotkanych trudnościach,
h) zastępowanie współpracowników podczas urlopu i choroby,
i) ustawicznego samokształcenia podnoszenia kwalifikacji, brania udziału w szkoleniach,
j) współpracy z innymi pracownikami ośrodka i instytucjami zewnętrznymi,
k) wykonywanie doraźnych zadań zleconych przez przełożonych,
l) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż., a także przepisów wewnątrz- zakładowych,
m) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.


§ 12 - uchylony


§ 13

1. W strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i innych problemowych grup społecznych – symbol - DDP.

2. W Domu Dziennego Pobytu tworzy się stanowisko opiekuna – 1 etat.

3. W ramach DDP funkcjonuje Klub Seniora, świetlica kompensacyjna dla dzieci z rodzin problemowych oraz punkt rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcją wielonarządową.


§ 14

1. W strukturze MGOPS funkcjonuje dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w celu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – symbol - ŚR

2. W dziale Świadczeń Rodzinnych  i Alimentacyjnych tworzy się następujące stanowiska pracy:


a) kierownik działu                                                             liczba etatów – 1;

b) stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych           liczba etatów – 1;

c) stanowisko pracy do spraw świadczeń alimentacyjnych    liczba etatów – 1.

 

Zakresy działań sekcji.

§ 15

Finanse Ośrodka.

Do zakresu działań należy:

1) opracowywanie i koordynacja prac związanych z przygotowywanym  projektów budżetu ośrodka,
2) opracowywanie planów wykonawczych budżetu ośrodka,
3) prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
4) prowadzenie obsługi kasowej ośrodka,
5) opracowywanie jednostkowych, okresowych, rocznych sprawozdań z wykonania budżetu ośrodka,
6) prowadzenie spraw osobowych pracowników ośrodka,
7) sporządzanie analiz kadrowych, prognoz zatrudnienia i sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie
8) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i szkoleń pracowników,
9) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
10) organizowanie archiwizacji dokumentacji ośrodka.

§ 16

Sekcja Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych

Do zakresu działania sekcji świadczeń należy:

1) obsługa komputerowego systemu ewidencji osób korzystających z pomocy społecznej oraz gromadzenie dokumentacji,
2) załatwianie wszystkich spraw wpływających do sekcji zgodnie z przepisami prawa,
3) prowadzenie dokumentacji podstawowej wszystkich form zasiłków w ramach zadań zleconych gminie oraz zadań własnych,
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw odwoławczych,
5) wydawanie zaświadczeń z zakresu realizowanych spraw,
6) opracowanie sprawozdań.
7) prowadzenie dokumentacji z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
8) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
9) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

§ 17

Sekcja Służb Socjalnych

1. Do zakresu zadań sekcji służb socjalnych należy:

1) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów na potrzeby dodatków mieszkaniowych i  świadczeń rodzinnych,
2) ustalenie potrzeb pomocy społecznej oraz realizowanie stopnia ich zaspokojenia,
3) zapewnienie właściwych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
4) organizowanie pomocy i opieki rodzinom wielodzietnym, niepełnym,
5) niewydolnym ekonomicznie,
6) utrzymanie ścisłej współpracy z samorządem terytorialnym,
7) organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania stanom powodującym konieczność udzielania świadczeń,
8) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
9) organizowanie różnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
10) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
11) diagnozowanie, ocenianie i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających interwencji socjalnych,
12) obsługa systemu komputerowego w zakresie monitoringu i dokumentowania pracy socjalnej,
13) przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
14) sporządzanie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze,
15) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej.

2. Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w następujących dniach:

wtorki od 715 do 1200
czwartki od 1200 do 1515
piątki od 715 do 1200

 § 18

Sekretariat

Do zakresu zadań sekretariatu należy:

1) prowadzenie ewidencji i zbioru aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ośrodka,
2) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz w uzgodnieniu innych aktów prawnych,
3) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
4) organizowanie obiegu korespondencji,
5) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
6) ustalanie wymiaru czasu i zakresu usług opiekuńczych w porozumieniu ze świadczeniobiorcą,
7) współpraca ze Zleceniobiorcami usług celem realizacji zgodnie z zawartymi umowami,
8) nadzór merytoryczny nad jakością usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
9) dokonywanie rozliczeń pomocy usługowej,
10) analiza potrzeb w zakresie świadczenia pomocy usługowej,
11) załatwianie spraw interwencyjnych z zakresu świadczeń pomocy,
12) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności
13) załatwianie pozostałych spraw wpływająch do sekretariatu.

§ 19

Stacja Socjalna Joannitów

Powołana na podstawie umowy pomiędzy Johanniter – Unfall- Hilfee e. V., a Gminą Połczyn-Zdrój.

Do zakresu działania należy:

1) świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych w domu chorego dla najuboższych mieszkańców z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój,
2) świadczenie nieodpłatnych porad i pomocy w postaci wypożyczania sprzętu medycznego oraz innych artykułów medycznych,
3) przygotowywanie sprawozdań z działalności Stacji,
4) współpraca z sekcją służb socjalnych, z sekretariatem ośrodka i pielęgniarkami środowiskowymi w celu weryfikacji osób potrzebujących wsparcia,
5) współpraca ze stroną niemiecką w celu pozyskiwania środków finansowych i materiałów niezbędnych do funkcjonowania Stacji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
6) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej.

§ 20

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Do zakresu działania należy:

1) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
2) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia ośrodka przed kradzieżą, włamaniem i pożarem,
3) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym, oraz gospodarką magazynową- odzież, żywność,
4) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) rozliczanie składek ZUS pracowników i podopiecznych ośrodka,
6) prowadzenie rejestru pieczątek,
7) prowadzenie rozliczeń użytkowników budynku,
8) obsługa transportowa ośrodka,
9)  utrzymanie budynku i posesji w dobrym stanie technicznym i czystości,
10) prezentacja ośrodka na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jej aktualizowanie,
11) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,
12)odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej.

§ 21 - uchylony

§ 22

Zadaniem Domu Dziennego Pobytu jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej wynikających z ustawy o Pomocy Społecznej polegających w szczególności na:

1) roztaczaniu opieki nad osobami tego wymagającymi, w szczególności:
- dziećmi,
- osobami starszymi,
- samotnymi
- niepełnosprawnymi.

2) integrowanie środowiska ludzi w wieku emerytalnym,

3) aktywizowanie podopiecznych poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych,

4) stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku i nauki,

5) w miarę możliwości i rozeznanych potrzeb prowadzenie rehabilitacji i usprawniania mieszkańców gminy,

6) innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

7) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej.

§ 23

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Do zakresu działania w szczególności należy:

1) terminowe załatwianie spraw wpływających do działu zgodnie z przepisami prawa,
2) prowadzenie dokumentacji wszystkich form świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
3) prowadzenie dokumentacji spraw odwoławczych,
4) wydawanie zaświadczeń z zakresu realizowanych spraw,
5) opracowywanie sprawozdań,
6) prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami,
7) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
8) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

§ 24

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Do zakresu działania w szczególności należy:

1) terminowe załatwianie spraw wpływających zgodnie z przepisami prawa,
2) prowadzenie spraw związanych z realizacja projektów systemowych i konkursowych,
3) współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami ośrodka,
4) podejmowanie innych działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.
5) odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.


ROZDZIAŁ V

Akty prawne, dokumenty i korespondencja.

§ 25

1. Dyrektor ośrodka wydaje akty prawne w formie:
a) decyzji postanowień w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
b) zarządzeń.

2. Do podpisu dyrektora zastrzega się:

a) akty prawne wydawane przez dyrektora,
b) pisma i dokumenty w sprawach:

   - związane, ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych,
   - upoważnień do przeprowadzania kontroli,
   - pism kierowanych do naczelnych organów władzy państwowej oraz
     naczelnych i centralnych organów administracji.

3. Zastępca dyrektora i kierownicy sekcji podpisują dokumenty w sprawach przez nich nadzorowanych i na podstawie indywidualnych upoważnień dyrektora.

4. Kierownicy i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy podpisują dokumenty i pisma w sprawach należących do ich zakresu działania na podstawie indywidualnych upoważnień dyrektora.

5. Dokumenty przedkładane do podpisu dyrektora, zastępcy dyrektora muszą być parafowane na kopii przez osobę sporządzającą oraz w uzasadnionych przypadkach przez radcę prawnego.

6. Zasady podpisywania dokumentów finansowo księgowych określa Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych, opracowana przez księgowego.

7. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.


ROZDZIAŁ VI

Skargi i wnioski

§ 26

1. Skargi i wnioski wpływające do ośrodka rozpatruje i załatwia dyrektor, zastępca dyrektora, kierownicy sekcji.

2. W sprawie skarg i wniosków dyrektor ośrodka przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. od 1200 do 1530 (informacja zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń tutejszego ośrodka).


ROZDZIAŁ VII

Organizacja działalności kontrolnej

§ 27

1. System kontroli obejmuje:

a) kontrolę wewnętrzną, której podlegają poszczególne sekcje ośrodka.

2. Kontrolę wykonują- w ramach powierzonych obowiązków i uprawnień:

- zastępca dyrektora,
- kierownicy komórek organizacyjnych,
- inni pracownicy samodzielni.

3. Do przeprowadzania kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez dyrektora.

4. Kontrole wewnętrzne dokumentowane są w formie zapisów w książce kontroli prowadzonej w ośrodku.


ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 28

Obowiązki ośrodka jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, obowiązki pracowników ośrodka, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju.

§ 29

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 30

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny wydany jako załącznik do Zarządzenia nr 2/2007 roku z dnia 02 kwietnia 2007 roku Kierownika MGOPS w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego MGOPS.

 

Załącznik Nr 1  Struktura Organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

 

Struktura organizacyjna - schemat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrządzenie Nr 07/2014

Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

 


 
 
ilość odwiedzin: 399002

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X