Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie-Zdroju

z dnia 01 października 2020 r.

 

 

w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

 

Na podstawie § 6 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w obowiązującym brzmieniu.

 

§ 2

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Struktura organizacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju (schemat) stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od wywieszenia na tablicy ogłoszeń MGOPS.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego MGOPS, Zarządzenie Nr 03/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zmieniające Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, Zarządzenie Nr 07/2012 z dnia 21 maja 2012 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju zmieniające Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, oraz  Zarządzenie Nr 07/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej z dnia 01.10.2020r.

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu

organizacyjnego w Miejsko-Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W POŁCZYNIE ZDROJU

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju zwany dalej „regulaminem”, określa strukturę wewnętrzną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

 

 1. Ośrodku, jednostce – należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju,
 3. z-cy dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju,
 4. kierowniku – należy przez to rozumieć Kierowników kierujących poszczególnymi sekcjami i działami ośrodka,
 5. komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne ośrodka, jedno i wieloosobowe stanowiska pracy.

 

§ 3

 

Ośrodek jest prawnie wyodrębnioną jednostką budżetową gminy Połczyn-Zdrój powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, a mianowicie:

 1. zadań własnych – wynikających z ustaw,
 2. zadań zleconych – z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,
 3. innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

 

§ 4

 

1. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się na ul. Koszalińskiej 8A, 78-320 Połczyn-Zdrój.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Połczyn-Zdrój.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Zasady kierowania ośrodkiem

 

§ 5

 

Funkcjonowanie ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 6

 

 1. Na czele ośrodka stoi dyrektor, który kieruje pracą ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Połczyna-Zdroju.
 3. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników jednostki.
 4. Dyrektor kieruje pracą ośrodka i wykonuje zadania przy pomocy z-cy dyrektora.
 5. W czasie nieobecności dyrektora obowiązki jego pełni zastępca dyrektora. W przypadku równoczesnej dłuższej nieobecności, zastępstwo pełni wyznaczony przez dyrektora, kierownik jednej z sekcji/działu.
 6. Do zadań i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
 1. organizowanie i kierowanie ośrodkiem oraz reprezentowaniem go na zewnątrz, zapewnienie zgodności działania Ośrodka z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań powierzonych ośrodkowi,
 3. ustalanie strategii realizacji zadań powierzonych ośrodkowi oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy,
 4. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników ośrodka,
 5. sprawowanie nadzoru nad prowadzoną w ośrodku gospodarką finansową,
 6. zapewnienie rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 7. reprezentowanie ośrodka wobec organów administracji, instytucji,
 8. dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza,
 9. współdziałanie z Burmistrzem Połczyna-Zdroju,
 10. wykonywanie zadań i poleceń służbowych Burmistrza,
 11. współdziałanie z Radą Miejską Połczyna-Zdroju,
 12. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
 13. wydawanie zarządzeń w sprawie wewnętrznych przepisów prawnych obowiązujących  w Ośrodku, opracowywanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 14. rozpatrywanie spaw i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, z zakresu pomocy społecznej jak również rozpatrywanie spaw i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej (dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń Dobry start, jednorazowego świadczenia „Za życiem”), na podstawie upoważnień udzielanych przez Burmistrza lub Radę Miejską,
 15. realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza,
 16. gospodarowanie funduszem płac,
 17. dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola wykonywania zaleceń z nich wynikających,
 18. organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,
 19. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 20. wydawanie normatywnych aktów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania ośrodka w formie zarządzeń.
 21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji dyrektora przepisami prawa.
 1. Dyrektor ma prawo:

a) upoważnić zastępcę dyrektora lub innych pracowników ośrodka do podejmowania działań w zakresie pomocy społecznej,

b) powierzyć zastępcy dyrektora rozpatrywanie indywidualnych spraw podopiecznych,

            c) powierzyć zastępcy dyrektora sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi

            sekcjami ośrodka.

 

§ 7

 

 1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.
 2. Zastępca dyrektora wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania,

zapewniając kompleksowe rozwiązywanie problemów i nadzoruje działalność  merytoryczną poszczególnych sekcji ośrodka, w szczególności sekcję służb  socjalnych, sekcję świadczeń i dodatków mieszkaniowych oraz sekcję usług opiekuńczych.

 1. Przygotowuje w sposób kompleksowy materiał na zebrania pracownicze.
 2. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy poszczególnych sekcji ośrodka, współdziałanie z kierownikami sekcji,
  2. organizacja przyjmowania skarg i wniosków,
  3. zapewnienie terminowego przygotowania przez poszczególne sekcje materiałów do sprawozdań,
  4. udział w naradach koordynujących Miejsko-Gminny Ośrodek PomocySpołecznej,
  5. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej oraz z innymi instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy Połczyn- Zdrój,
  6. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju,
  7. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  8. prowadzenie spraw powierzonych przez Dyrektora,
  9. pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  10. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

      

 

 

§ 8

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

 

§ 9

 

 1. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. nie była karana za umyślne przestępstwo.
 1. Administrator Danych Osobowych wyznaczając Inspektora brał pod uwagę kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętność wykonywania zadań.
 2. Inspektor posiada odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu:
 1. krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności dokładną znajomość RODO),
 2. znajomość technologii informacyjnych i zasad bezpieczeństwa danych, w szczególności wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych, bezpieczeństwa IT,
 3. działania jednostek pomocy społecznej,
 4. procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki pomocy społecznej,
 5. operacji przetwarzania danych,
 6. potrzeb Administratora w zakresie ochrony danych;
 7. oceny ryzyka.

 

§ 10

 

Do zadań inspektora ochrony danych należy:

 1. informowanie Administratora oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych) i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w jednostce,
 3. branie udziału w podnoszeniu świadomości i kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe i zapewnianie odpowiedniego poziomu przeszkolenia w tym zakresie,
 4. ciągłe monitorowanie operacji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych przy współpracy z kierownikiem sekcji administracyjno- gospodarczej będącego jednocześnie Administratorem Sieci Informatycznej,
 5. dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. współpraca z organem nadzorczym (Prezesa UODO),
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce,
 8. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO,
  2. nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w nich określonych,
  3. zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych określenie potrzeby w zakresie stosowanych zabezpieczeń. Wnioskuje do ADO o zatwierdzenie proponowanych rozwiązań i nadzoruje prawidłowość ich wdrożenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna i zasady współpracy pracowników

 

§ 11

 

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu akt używają symboli:

      1)  a) dyrektor      D,

            b) zastępca dyrektora     ZD,

      2)  inspektor ochrony danych    IOD,

      3)  sekcja finansowa     FO,

      4)  sekcja służb socjalnych SPS,

      5)  sekcja świadczeń    SW,

      6)  sekcja administracyjno-gospodarcza   SAG,

      7)  sekcja usług opiekuńczych     SUO,

      8)  dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych   ŚR.

 

§ 12

 

Kierownicy komórek organizacyjnych

 

 1. Kierownicy sekcji i działów kierują działalnością podległych komórek zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy.
 2. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:
 1. organizowanie podziału pracy oraz ustalanie zakresu czynności podległych pracowników i przestawiają dyrektorowi do aprobaty,
 2. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowej oceny pracy podległych pracowników,
 3. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,
 4. przejmowanie spraw interwencyjnych zgłaszanych przez klientów ośrodka,
 5. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań,
 6. informowanie dyrektora o stanie realizacji zadań,
 7. opracowanie materiałów analitycznych i sprawozdawczych z zakresu działania komórki,
 8. wnioskowanie w sprawach wynagradzania, nagradzania oraz karania podległych pracowników,
 9. inicjowanie szkoleń pracowników,
 10. sprawowanie nadzoru nad majątkiem przekazanym do użytkowania w podległej komórce organizacyjnej,
 11. organizowanie zastępstwa podległym pracownikom.
 1. Do podstawowych obowiązków każdego kierownika komórki organizacyjnej należy:
  1. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,
  2. znajomość zakresu zadań własnej komórki organizacyjnej oraz gruntowna znajomość swoich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
  3. stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w różnych formach,
  4. dokładne i sumienne wykonywanie obowiązków, jak również poleceń bezpośredniego przełożonego,
  5. dotrzymywanie terminów, które wynikają z okoliczności opracowanych spraw i są ustalone przez bezpośredniego przełożonego,
  6. zorganizowanie swojego stanowiska pracy,
  7. przedkładanie załatwianych spraw bezpośredniemu przełożonemu do kontroli,
  8. przestrzeganie drogi służbowej,
  9. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad współżycia i współpracy z ludźmi,
  10. prawidłowe zabezpieczenie powierzonego mienia i oszczędność w zużyciu środków pracy,
  11. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
  12. zachowanie tajemnicy służbowej w związku z wykonywaną pracą, przestrzeganie przepisów dla jej ochrony poprzez właściwe postępowanie z aktami i dokumentami oraz dopilnowanie właściwego zabezpieczenia użytkowanego pomieszczenia biurowego,
  13. rzetelne informowanie bezpośredniego przełożonego o istotnych faktach z zakresu pracy, jak i o trudnościach uniemożliwiających wykonywanie przydzielonych zadań,
  14. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

 

 

 

 

§ 13

 

 1. Pracownicy ośrodka, każdy w ustalonym zakresie podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej.
 2. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek:
 1. dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa w powierzonym im zakresie działania,
 2. terminowego załatwiania spraw,
 3. gospodarowania przyznanymi środkami budżetowymi zgodnie z określonymi zasadami,
 4. prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania akt spraw, rejestrów i spisów oraz wyposażenia biurowego,
 5. sumiennego wykonywania powierzonych czynności zgodnie z przepisami i poleceniami przełożonego,
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej w tym ochrony danych osobowych;
 7. uzgadnianie z przełożonymi sposobu realizacji zadań i informowanie o napotkanych trudnościach,
 8. zastępowanie współpracowników podczas urlopu i choroby,
 9. ustawicznego samokształcenia podnoszenia kwalifikacji, brania udziału w szkoleniach,
 10.  współpracy z innymi pracownikami ośrodka i instytucjami zewnętrznymi,
 11.  wykonywanie doraźnych zadań zleconych przez przełożonych,
 12.  przestrzeganie przepisów bhp i p. poż., a także przepisów wewnątrzzakładowych,
 13.   odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Sekcja finansowa

 

§ 14

 

Strukturę sekcji finansowej obejmują następujące stanowiska:

 1. główny księgowy – 1 etat,
 2. zastępca głównego księgowego – 1 etat,
 3. pracownik do spraw obsługi finansowo-kadrowej – 1 etat.

 

§ 15

 

Do zadań sekcji finansowej należy:

 1. opracowywanie i koordynacja prac związanych z przygotowywanym projektów budżetu ośrodka,
 2. opracowywanie planów wykonawczych budżetu ośrodka,
 3. prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
 4. opracowywanie jednostkowych, okresowych, rocznych sprawozdań z wykonania budżetu ośrodka,
 5. prowadzenie spraw osobowych pracowników ośrodka, prowadzenie akt osobowych, opracowywanie zakresów czynności i obowiązków służbowych pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
 6. sporządzanie analiz kadrowych, prognoz zatrudnienia i sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie,
 7. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i szkoleń pracowników,
 8. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 9. organizowanie archiwizacji dokumentacji finansowej i kadrowej.

 

§ 16

 

1. Pracą sekcji finansowej kieruje główny księgowy, który podlega bezpośrednio pod dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

2. Główny księgowy prowadzi finanse ośrodka.

3. Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację budżetu ośrodka.

4. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu budżetu ośrodka,
 2. opracowywanie projektów zmian z budżecie ośrodka,
 3. opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 4. dokonywanie analiz, sprawozdań z wykonania budżetu ośrodka,
 5. sporządzanie rocznego bilansu ośrodka,
 6. przyjmowanie oraz wprowadzanie do obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych, kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych: faktur, rachunków, not i zestawień skierowanych do działu księgowości, dekretowanie w/w dokumentów oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości (prowadzenie syntetyki i analityki księgowej do całości operacji finansowych), w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 8. opracowywanie analiz gospodarki finansowej jednostki oraz wniosków wynikających z tych analiz,
 9. bieżąca analiza dochodów i dotacji,
 10. ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych i wartości niematerialnych,
 11. naliczanie umorzenia środków trwałych,
 12. sporządzanie sprawozdań dotyczących środków trwałych,
 13. wnioskowanie przeprowadzenia inwentaryzacji:

- wycena i ustalanie wartości spisowych składników oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,

- zaopiniowanie wniosków Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic pod względem formalno-rachunkowym,

- ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych,

 1. zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 2. prowadzenie innych spraw powierzonych przez dyrektora,
 3. wykonywanie kontroli wewnętrznej ujętej w harmonogramie,
 4. nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 5. dokonywanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 6. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

 

§ 17

 

 1. Zastępca głównego księgowego, pracownik do spraw obsługi finansowo-kadrowej podlegają bezpośrednio głównemu Księgowemu.
 2. Szczegółowy zakres czynności pracowników sekcji znajduje się w aktach osobowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Sekcja służb socjalnych

 

§ 18

 

Strukturę sekcji służb socjalnych obejmują następujące stanowiska:

 1. kierownik sekcji służb socjalnych – 1 etat,
 2. starszy specjalista pracy socjalnej – 1 etat,
 3. specjalista pracy socjalnej – 5 etatów,
 4. pracownik socjalny – 1 etat,
 5. aspirant pracy socjalnej – 1 etat,
 6. asystent rodziny – 2 etaty.

 

§ 19

 

 1. Praca komórki organizacyjnej kieruje kierownik sekcji służb socjalnych.
 2. Do obowiązków kierownika sekcji służb socjalnych należy:
 1. inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych form pomocy oraz form udzielanej pomocy,
 2. doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych,
 3. współudział w interwencjach w środowisku,
 4. współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących spraw załatwianych przez sekcję służb socjalnych,
 5. kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników socjalnych,
 6. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości i terminowości załatwianych spraw przez pracowników sekcji,
 7. w trudnych przypadkach doradztwo w zakresie planowania działań przez pracowników socjalnych w określonym środowisku,
 8. monitorowanie efektów działań w pracy z rodziną przez poszczególnych pracowników,
 9. współdziałanie w realizowanych projektach społecznych,
 10. opracowywanie informacji, sprawozdań, ocen, analiz z realizacji zadań sekcji,
 11. koordynacja działań związanych z:
 • świadczeniem pracy socjalnej,
 • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i analizowaniem potrzeb mieszkańców wymagających pomocy  społecznej,
 • udzielaniem poradnictwa osobom i rodzinom,
 • organizowanie wsparcia z wykorzystaniem różnych form, metod i narzędzi pracy socjalnej,
 • opracowywaniem i realizacją projektów socjalnych,
 • prowadzeniem grup wsparcia,
 • współdziałaniem z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym (m.in. ubóstwo, przemoc, bezrobocie, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo - wychowawcze),
 • współpracą z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz klientów Ośrodka,
 • realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (sporządzanie niebieskich kart, udział w grupach roboczych, prowadzenie punktu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zakańczanie procedury niebieskiej karty, monitoring środowiska, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin w tym kierowanie do ośrodków wsparcia),
 • realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • diagnozowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem i opiniowaniem w sprawie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz rodzin, którym władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana,
 • kierowaniem do domu samotnej matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • udziałem asystenta rodziny/pracownika socjalnego w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 • prowadzeniem korespondencji dotyczącej środowisk, w których prowadzona jest praca socjalna, praca asystenta rodziny,
 • realizacją zadań  wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie prowadzenia korespondencji z KRPA,
 • przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, monitoring środowiska, prowadzenie postępowania dotyczącego ubezwłasnowolnienia  lub umieszczenia w DPS bez zgody osób niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • prowadzeniem dokumentacji z przebiegu pracy z osobami i rodzinami objętymi działaniami pracownika socjalnego i asystenta rodziny,
 1. prowadzenie rejestrów związanych z merytoryczną pracą sekcji,
 2. sporządzanie analiz służących opracowaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 3. obsługa systemu dziedzinowego,
 4. prowadzenie sprawozdawczości w ramach realizowanych zadań,
 5. udział w pracach związanych ze sprawozdawczością oraz oceną zasobów pomocy społecznej,
 6. przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 7. przygotowanie projektu budżetu na realizację zadań,
 8. wykonywanie kontroli wewnętrznej ujętej w harmonogramie,
 9. kontrola i nadzór nad pracą podległych pracowników,
 10. nadawanie uprawnień pracownikom sekcji w systemach dziedzinowych – uwierzytelnianie oraz autoryzacja,
 11. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

§ 20

 

Do zakresu zadań sekcji służb socjalnych należy:

 1. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów na potrzeby dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych,
 2. ustalenie potrzeb pomocy społecznej oraz realizowanie stopnia ich zaspokojenia,
 3. zapewnienie właściwych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 4. organizowanie pomocy i opieki rodzinom wielodzietnym, niepełnym, niewydolnym ekonomicznie,
 5. utrzymanie ścisłej współpracy z samorządem terytorialnym,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania stanom powodującym konieczność udzielania świadczeń,
 7. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 8. współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym min. ubóstwo, przemoc, bezrobocie, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo – wychowawcze,
 9. organizowanie różnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 10. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
 11. diagnozowanie, ocenianie i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających interwencji socjalnych,
 12. obsługa systemu komputerowego w zakresie monitoringu i dokumentowania pracy socjalnej,
 13. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
 14. prowadzenie rejestrów i niezbędnej dokumentacji związanej z pracą sekcji w tym korespondencji,
 15. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zdrowia psychicznego,
 16. udział asystenta rodziny, pracownika socjalnego w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 17. sporządzanie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze,
 18. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 19. świadczenie pracy socjalnej, organizowanie wsparcia z wykorzystaniem  różnych metod, form i narzędzi,
 20. udzielanie poradnictwa osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej.

 

§ 21

 

1. Starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej,  pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, asystent rodziny podlegają bezpośrednio kierownikowi służb socjalnych.

2. Szczegółowy zakres czynności pracowników sekcji znajduje się w aktach osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Sekcja świadczeń

 

§ 22

 

Strukturę sekcji świadczeń obejmują następujące stanowiska:

 1. kierownik sekcji świadczeń – 1 etat,
 2. starszy referent – 1 etat,
 3. pracownik do spraw obsługi świadczeń – 1 etat.

 

§ 23

 

 1. Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik sekcji świadczeń.
 2. Do obowiązków kierownika sekcji świadczeń należy:
  1. znajomość przepisów prawnych regulujących przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej oraz przyznawanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
  2. znajomość przepisów prawnych regulujących przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
  3. udział w naradach koordynacyjnych MGOPS,
  4. współpraca z kierownikami pozostałych sekcji MGOPS,
  5. stała współpraca z działem księgowym,
  6. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami,
  7. prowadzenie dokumentacji wszystkich form zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, przygotowywanie ich do realizacji,
  8. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji podstawowej i realizacji świadczeń w ramach zadań własnych - w formie pieniężnej i w naturze,
  9. nadzór oraz współrealizacja świadczeń przyznanych w ramach programów rządowych,
  10. wydawanie zaświadczeń z zakresu realizowanych spraw,
  11. opracowywanie materiałów statystycznych dotyczących opieki społecznej,
  12. współpraca i nadzór przy opracowywaniu bilansu potrzeb i jego realizacji,
  13. wykonywanie poleceń służbowych dyrektora MGOPS wynikających z organizacji pracy sekcji, a nie objętych zakresem czynności,
  14. kierowanie podległymi pracownikami i organizowanie ich pracy,
  15. planowanie pracy, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metod pracy,
  16. koordynowanie realizacji zadań oraz instruowanie pracowników sekcji w zakresie związanym z wykonywaniem przydzielonych im zadań,
  17. wykonywanie kontroli wewnętrznej ujętej w harmonogramie,
  18. dokonywanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
  19. kontrola i nadzór nad pracą podległych pracowników,
  20. nadawanie uprawnień pracownikom sekcji w systemach dziedzinowych – uwierzytelnianie oraz autoryzacja,
  21. nadzór merytoryczny nad zadaniem związanym z finansowaniem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  22. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i uprawnień kierownika sekcji świadczeń określa indywidualny zakres czynności i obowiązków.

 

§ 24

 

Do zakresu zadań sekcji świadczeń należy:

 1. zgodne z przepisami prawa i terminowe załatwianie wszystkich spraw wpływających do sekcji świadczeń,
 2. zgodne z przepisami prawa i terminowe wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne,
 3. sporządzanie raportów w zakresie potrzeb i wszystkich sprawozdań,
 4. kompletowanie akt spraw i przesyłanie ich do organu odwoławczego,
 5. analiza stanu zaspokajania potrzeb z zakresu pomocy społecznej, współkontrola prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia,
 6. opracowywanie danych statystycznych dotyczących pomocy społecznej,
 7. współpraca z pracownikami socjalnymi,
 8. współpraca z działem księgowych w zakresie przygotowania zapotrzebowania na: świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia przyznawane w ramach programów rządowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych,
 9. prowadzenie dokumentacji podstawowej i realizacji świadczeń w ramach zadań własnych,
 10. przygotowanie dokumentacji wszystkich form zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, i przygotowanie ich do realizacji.

 

§ 25

 

1. Starszy referent oraz pracownik do spraw obsługi świadczeń podlegają bezpośrednio kierownikowi sekcji świadczeń.

 1. Szczegółowy zakres czynności pracowników sekcji znajduje się w aktach osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Sekcja administracyjno-gospodarcza

 

§ 26

 

Strukturę sekcji administracyjno-gospodarczej obejmują następujące stanowiska:

 1. kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej – 1 etat,
 2. pomoc administracyjna – 1 etat,
 3. sekretarka – 1 etat,
 4. kierowca samochodu osobowego – 1 etat,
 5. konserwator – 1 etat,
 6. sprzątaczka - 1 ½ etatu.

 

§ 27

 

1. Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej.

2. Do zadań podstawowych kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej należy:

 1. właściwe utrzymanie budynków ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych utrzymania obiektów,
 2. zorganizowanie zabezpieczania budynku ośrodka oraz wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją nieruchomości ośrodka,
 4. dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacją tych urządzeń,
 5. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz ich inwentaryzacja,
 6. merytoryczne rozliczanie rachunków. Ewidencjonowanie i potwierdzanie zgodności wystawionych rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci itp.,
 7. wystawianie not księgowych instytucjom zgodnie z zawartymi umowami,
 8. prowadzenie spraw związanych z wszelkiego rodzaju remontami i naprawami budynków ośrodka. Kontrola działań gospodarczych, transportowych i inwestycyjnych, ustalanie harmonogramu prac i nadzór nad wykonaniem prac przez firmy zewnętrzne w zakresie inwestycji, remontów, renowacji,
 9. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem ośrodka w sprzęt, materiały biurowe, środki sanitarne oraz ich ewidencjonowanie,
 10. przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP,
 11. czuwanie nad rozmieszczeniem i konserwacją sprzętu ppoż., przestrzeganie zarządzeń związanych ze wszystkimi sprawami ppoż., oraz przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących spraw bhp.,
 12. prowadzenie dokumentacji samochodów służbowych, rozliczanie kierowcy                               z przejechanych kilometrów i zużytego w pojazdach paliwa, prowadzenie i rozliczanie kart drogowych,
 13. ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników sekcji administracyjno-gospodarczej,
 14. planowanie i zabezpieczenie środków transportu niezbędnych do wykonywania statutowych zadań przez komórki organizacyjne Ośrodka,
 15. przygotowanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań oraz deklaracji podatkowej od nieruchomości,
 16. koordynowanie pracy pracowników obsługi, kontrola dyscypliny pracy pracowników sekcji,
 17. prowadzenie niezbędnej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy,
 18. wykonywanie kontroli wewnętrznej ujętej w harmonogramie,
 19. nadzór i organizacja postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 20. współpraca z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej,
 21. zarządzanie i nadzorowanie Biuletynem Informacji Publicznej ośrodka,
 22. zarządzanie i administrowanie stroną internetową ośrodka,
 23. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora ośrodka,
 24. współdziałanie z głównym księgowym ośrodka przy opracowywaniu planów finansowo-rzeczowych.
 1. Kierownik administracyjno-gospodarczy pełni funkcję Administratora sieci informatycznej.  W ramach pełnionej funkcji do jego zadań należy:
  1. informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach,
  2. instalowanie nowych wersji oprogramowania,
  3. kontrola poprawności działania sieci poprzez reagowanie na wszelkie zakłócenia                        i nieprawidłowości,
  4. nadzorowanie innych pracowników pod względem informatycznym,
  5. nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych,
  6. prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci,
  7. przestrzeganie zasad ochrony haseł,
  8. reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników,
  9. tworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń,
  10. wykazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony,
  11. zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu w sieci,
  12. zapewnienie ochrony haseł i dostępu do sieci,
  13. zarządzanie adresacją sieci,
  14. zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco,
  15. zarządzanie systemem informatycznym, w których przetwarzane są dane osobowe,
  16. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w których przetwarzane są dane osobowe,
  17. nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych,
  18. podejmowanie działań w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego,
  19. wyrejestrowanie użytkowników na polecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub  kierowników sekcji lub pracownika prowadzącego sprawy kadrowe,
  20. zarządzanie serwerami,
  21. nadzór nad siecią teleinformatyczną,
  22. wykonywanie czynności związanych z usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka,
  23. wykonywanie czynności związanych z naprawami i modernizacją sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ośrodka,
  24. wykonywanie czynności serwisowych sprzętu komputerowego zainstalowanego                    w serwerowni,
  25. instalowanie w komórkach organizacyjnych ośrodka zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
  26. usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania dziedzinowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych ośrodka,
  27. podejmowanie działań służących zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów  i innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,
  28. wprowadzanie, modyfikacja i usuwanie danych strony podmiotowej ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej,
  29. bieżące kontrolowanie zawartości strony podmiotowej ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej,
  30. usuwania z komputerów zbędnego oprogramowania lub oprogramowania nie posiadającego licencji,
  31. Samodzielnego decydowania o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
  32. administrowania stroną podmiotowa Ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom.

 

§ 28

 

Do zakresu zadań sekcji administracyjno-gospodarczej należy:

 1. kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 2. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia ośrodka przed kradzieżą, włamaniem i pożarem,
 3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo —technicznym, oraz gospodarką magazynową- odzież, żywność,
 4. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad oraz przepisów bezpieczeństwa   i higieny pracy,
 5. prowadzenie rejestru pieczątek,
 6. prowadzenie rozliczeń użytkowników budynku,
 7. obsługa transportowa ośrodka,
 8. utrzymanie budynku i posesji w dobrym stanie technicznym i czystości,
 9. prezentacja ośrodka na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jej aktualizowanie,
 10. prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych,
 11. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 12. planowanie, obsługa, zarządzanie, konserwacja infrastruktury teleinformatycznej ośrodka.

 

§ 29

1. Pomoc administracyjna, Sekretarka, Kierowca samochodu osobowego, Konserwator, Sprzątaczka podlegają bezpośrednio Kierownikowi Sekcji administracyjno-gospodarczej.

2. Szczegółowy zakres czynności pracowników sekcji znajduje się w aktach osobowych.

ROZDZIAŁ VIII

 

Sekcja usług opiekuńczych

 

§ 30

 

Strukturę sekcji usług opiekuńczych stanowią następujące komórki organizacyjne:

 1. stacja Joannitów – 2 etaty,
 2. Klub Seniora – 1 ½ etatu,
 3. Dzienny Dom Pobytu,

 

§ 31

 

1. Pracą komórek organizacyjnych kieruje kierownik sekcji usług opiekuńczych.

2. Do obowiązków kierownika sekcji usług opiekuńczych należy:

 1. koordynacja działań polegających na organizacji usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomiędzy Miejsko — Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a wyłonioną firmą w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 2. sprawowanie kontroli w domu podopiecznych w zakresie jakości i terminowości
  wykonywanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o wydaną decyzję administracyjną oraz indywidualne zakresy czynności podopiecznych;
 3. ciągły monitoring środowisk objętych usługami opiekuńczymi,
 4. prowadzenie dokumentacji w przedmiotowym zakresie w oparciu o przyjęte przez Miejsko — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Zasady realizacji standardowych usług opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju" i „Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju" miedzy innymi:
 1. udział w opracowaniu indywidualnych zakresów czynności u poszczególnych podopiecznych,
 2. pisemne zlecanie świadczenia usług dla realizatora usług — indywidualne przy pierwszym zleceniu i miesięczny wykaz osób objętych usługami opiekuńczymi,
 3. rozliczanie zrealizowanych usług na podstawie formularza wykonania usług opiekuńczych w danym miesiącu przedkładany przez realizatora usług wraz  z kartami pracy opiekunek świadczących usługi i prawidłowo wystawionego rachunku,
 4. naliczanie odpłatności za świadczoną pomoc,
 5. tworzenie rejestru osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych,
 6. tworzenie rejestru kontroli środowisk objętych usługami opiekuńczymi,
 7. korespondencja zarówno z realizatorem usług, podopiecznymi oraz z innymi jednostkami, instytucjami itp.
 1. przygotowanie jednostkom nadrzędnym niezbędnych informacji i sprawozdań  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 2. współpraca z placówkami służb zdrowia oraz innymi instytucjami dotycząca rozpoznania potrzeb w zakresie udzielania wsparcia w formie usług opiekuńczych,
 3. stały monitoring działalności:
  1. stacji Joannitów,
  2. Domu Dziennego Pobytu jako placówki wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz punktu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych będącego częścią Dziennego Domu Pobytu,
  3. Klubu Seniora,
 4. nadzór nad realizacją dokumentów strategicznych i programowych realizowanych przez MGOPS,
 5. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MGOPS związanych  z działalnością Ośrodka,
 6. udział w naradach koordynacyjnych MGOPS,
 7. współpraca z kierownikami pozostałych sekcji MGOPS,
 8. stała współpraca z działem księgowym,
 9. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami,
 10. wydawanie zaświadczeń z zakresu realizowanych spraw,
 11. opracowywanie materiałów statystycznych dotyczących działalności sekcji,
 12. współpraca i nadzór przy opracowywaniu bilansu potrzeb i jego realizacji,
 13. kierowanie podległymi pracownikami i organizowanie ich pracy,
 14. planowanie pracy, przydzielanie zadań i stałe doskonalenie metod pracy,
 15. koordynowanie realizacji zadań oraz instruowanie pracowników sekcji w zakresie związanym z wykonywaniem przydzielonych im zadań,
 16. wykonywanie kontroli wewnętrznej ujętej w harmonogramie,
 17. kontrola i nadzór nad pracą podległych pracowników,
 18. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
 19. w zakresie działania Stacji Joannitów:
  1. koordynacja działań polegających na organizacji i świadczeniu usług pielęgnacyjnych w domu chorych przez pracowników zatrudnionych w Stacji Joannitów,
  2. analizowanie i planowanie pracy pracowników Stacji Joannitów,
  3. Monitoring i kontrola jakości realizowanych usług pielęgnacyjnych, prowadzenie w tym zakresie rejestru kontroli,
  4. sporządzanie sprawozdań,
  5. planowanie i realizacja zakupów związanych z nabyciem sprzętów, artykułów medycznych, środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług pielęgnacyjnych przez pracowników Stacji Joannitów,
  6. kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników Stacji Joannitów,
  7. stała współpraca z Pomorskim Towarzystwem Zakonu Joannitów z siedzibą w Niemczech  w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej umowy,
  8. stały kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Pomorskim Towarzystwem Zakonu Joannitów z siedzibą w Niemczech.
 1. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i uprawnień kierownika sekcji usług opiekuńczych określa indywidualny zakres czynności i obowiązków.

 

§ 32

 

Do zakresu zadań stacji Joannitów należy:

 1. świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych w domu chorego dla najuboższych mieszkańców z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój,
 2. świadczenie nieodpłatnych porad i pomocy w postaci wypożyczania sprzętu medycznego oraz innych artykułów medycznych,
 3. przygotowywanie sprawozdań z działalności Stacji,
 4. współpraca z sekcją służb socjalnych, z sekretariatem ośrodka i pielęgniarkami środowiskowymi w celu weryfikacji osób potrzebujących wsparcia,
 5. współpraca ze stroną niemiecką w celu pozyskiwania środków finansowych i materiałów niezbędnych do funkcjonowania Stacji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 6. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

 

§ 33

 

1. Pracownicy stacji Joannitów podlegają bezpośrednio kierownikowi sekcji usług opiekuńczych.

2.  Szczegółowy zakres czynności pracowników sekcji znajduje się w aktach osobowych.

 

§ 34

 

Do zakresu zadań Klubu Seniora należy:

 1. motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
 2. zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów - członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk,
 3. wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
 4. propagowanie kultury i sztuki,
 5. upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe zasady funkcjonowania i zakres działań Klubu Seniora reguluje odrębny Regulamin.

 

 

§ 35

 

Do zakresu zadań Dziennego Domu Pobytu należy:

 1. kompleksowe zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej wynikających z ustawy o Pomocy Społecznej polegających w szczególności na:
 1. roztaczaniu opieki nad osobami tego wymagającymi, w szczególności osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi,
 2. integrowanie środowiska ludzi w wieku emerytalnym,
 3. aktywizowanie uczestników DDP poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych,
 4. innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,
 5. prowadzenie zajęć w ramach terapii ruchowej i rehabilitacji uczestników zgodnie z ewentualnymi zaleceniami lekarza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników - punkt rehabilitacji dorosłych dzieci z niepełnosprawnością wielonarządową.

Szczegółowe zasady funkcjonowania i zakres działań Dziennego Domu Pobytu reguluje odrębny Regulamin.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 

§ 36

 

Strukturę działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych obejmują następujące stanowiska:

 1. kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 etat,
 2. starszy referent – 3 etaty,
 3. referent – 1 etat.

§ 37

 

Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Do obowiązków kierownika sekcji usług opiekuńczych należy:

 1. znajomość przepisów prawnych regulujących przyznawanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz świadczeń realizowanych w ramach programów rządowych, a także świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 2. znajomość aktów prawnych powiązanych z powyższymi, np. kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji itp.,
 3. udział w naradach i szkoleniach,
 4. współpraca z dyrektorem oraz pracownikami ośrodka,
 5. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej oraz z innymi instytucjami,
 6. opracowywanie narzędzi ułatwiających realizację działań – szablonów dokumentów, tabel i zestawień,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyżej wymienionych świadczeń oraz przygotowywanie ich do realizacji,
 8. wydawanie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz w sprawie świadczeń z programów rządowych, w tym z programu „Dobry start”,
 9. nadzór nad merytoryczną i formalną poprawnością dokumentów wytwarzanych w Dziale,
 10. opracowywanie materiałów statystycznych dotyczących zadań Działu,
 11. przygotowywanie bilansu potrzeb oraz sprawozdawczości w powyższym zakresie,
 12. prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wymienionych w punkcie pierwszym, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach o świadczenia nienależnie pobrane,
 13. nadzór nad ewidencją wpłat dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 14. wydawanie zaświadczeń oraz pism do instytucji,
 15. ścisła współpraca z organem odpowiedzialnym za koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie przepływem korespondencji w tych sprawach,
 16. odpowiedzialność za zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 17. wykonywanie poleceń służbowych dyrektora ośrodka wynikających z organizacji pracy Ośrodka, a nie objętych zakresem czynności,
 18. nadzór nad pracownikami działu oraz wyznaczanie im bieżących zadań,
 19. monitorowanie poprawności działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań działu oraz zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości,
 20. nadzór nad naliczaniem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne za osoby do nich uprawnione na podstawie przepisów wymienionych w punkcie 1 i współpraca z sekcją księgową w zakresie zgłaszania tych osób do systemu „Płatnik”,
 21. nadawanie uprawnień pracownikom sekcji w systemach dziedzinowych – uwierzytelnianie oraz autoryzacja,
 22. zgodne z przepisami prawa i terminowe załatwianie spraw wpływających do działu,
 23. rzetelne i terminowe sporządzanie protokołów i sprawozdań,
 24. terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności i poleceń dyrektora,
 25. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej,
 26. znajomość, egzekwowanie oraz modyfikacja w razie potrzeby obowiązujących w dziale procedur dotyczących realizacji wskazanych wyżej świadczeń oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 27. sporządzanie i weryfikacja sprawozdań, zestawień oraz list wypłat,
 28. przestrzeganie i kontrola przestrzegania przez pracowników zasad ochrony danych osobowych w dziale,
 29. terminowe i prawidłowe kompletowanie akt sprawy i przesyłanie ich organowi odwoławczemu,
 30. nadzór nad terminową i właściwą obsługą korespondencji,
 31. opracowywanie niezbędnych danych statystycznych,
 32. współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi sekcjami,
 33. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zadań działu,
 34. organizowanie narad i warsztatów udoskonalających pracę działu,
 35. kierowanie działalnością działu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,
 36. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresu czynności podległych pracowników i przedstawianie ich dyrektorowi do aprobaty,
 37. kontrola efektów pracy i okresowa ocena pracy podległych pracowników,
 38. nadzór przestrzegania przez pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,
 39. przyjmowanie spraw interwencyjnych zgłaszanych przez klientów ośrodka.
  Informowanie dyrektora o stanie realizacji zadań,
 40. wnioskowanie w sprawach wynagradzania, nagradzania oraz karania podległych pracowników,
 41. nadzór nad majątkiem przekazanym do użytkowania w podległym dziale,
 42. organizacja zastępstw podległych pracowników,
 43. nadzór nad systemami informatycznymi służącymi realizacji zadań działu i administrowanie nimi.

 

§ 38

 

Do zakresu zadań działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych należy:

 1. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń realizowanych przez dział,
 2.  opracowywanie decyzji administracyjnych oraz informacji w tych sprawach,
 3.  dokonywanie naliczeń list wypłat,
 4.  monitorowanie wykorzystania środków i sporządzanie zapotrzebowań na zabezpieczenie terminowej realizacji świadczeń,
 5.  obsługa korespondencji urzędowej dotyczącej powyższych spraw,
 6. wydawanie pism i zaświadczeń,
 7. współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji,
 8. współpraca z organem właściwym w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 9.  prowadzenie ewidencji stanu należności oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń,
 10. współdziałanie z komornikami w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 11. obsługa należności i wpłat dłużników alimentacyjnych,
 12. zgłaszanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej,
 13.  wnioskowanie do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego o podjęcie działań wobec dłużnika
 14. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,
 15.  podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 16. prowadzenie postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, informowanie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy,
 17.  sporządzanie i przekazywanie wymaganych przepisami sprawozdań.

 

§ 39

1. Starszy Referent, Referent podlegają bezpośrednio  Kierownikowi świadczeń rodzinnych  i alimentacyjnych.

2.  Szczegółowy zakres czynności pracowników sekcji znajduje się w aktach osobowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 40

 

 1. Dyrektor podpisuje osobiście zarządzenia, decyzje, umowy, porozumienia, pisma, rozstrzygnięcia zastrzeżone do jego aprobaty w regulaminie, a w szczególności:
 1. zarządzenia, ogłoszenia – wynikające z bieżącej działalności ośrodka,
 2. protokoły z kontroli przeprowadzonych w ośrodku przez uprawnione organy,
 3. odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne,
 4. materiały kierowane pod obrady Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje radnych,
 5. decyzje w sprawach kadrowych pracowników ośrodka,
 6. postanowienia i decyzje wynikające z naboru i zatrudnienia,
 7. umowy cywilno – prawne i porozumienia,
 8. decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza oraz Radę Gminy,
 9. korespondencję kierowaną do: organów administracji państwowej (w tym zapotrzebowanie na środki i sprawozdawczość), organów wykonawczych oraz organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego, sądów,
 10. pisma zastrzeżone do podpisu dyrektora odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie,
 11. odpowiedzi na skargi i wnioski.
 1. Zastępca dyrektora podpisuje korespondencję, w szczególności:
 1. w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, dokumenty i pisma dotyczące zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne ośrodka,
 2. w pełnym zakresie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 w czasie usprawiedliwionej nieobecności dyrektora oraz w sprawach pilnych.
 3. Dyrektor może upoważnić swoich pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji dyrektora.
 1. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania, wydawania decyzji administracyjnych zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 2. Czynności o charakterze przygotowawczym techniczno – kancelaryjnym i inne dokumenty nie stanowiące rozstrzygnięcia sprawy podpisują pracownicy stosownie do podziału czynności.
 3. W razie nieobecności w pracy dyrektora pisma podpisuje osoba wyznaczona do jego zastępowania.
 4. Szczególne upoważnienia do podpisywania pism i decyzji zawierają zakresy czynności pracowników.
 5. Dokumenty projektów umów i uchwał przedstawione do podpisu dyrektora powinny być parafowane na kopii przez kierownika komórki organizacyjnej, który opracował projekt dokumentu.
 6. Dokumenty przedstawione do podpisu powinny zawierać imienną pieczątkę wraz  z podpisem pracownika, który sporządził projekt dokumentu.
 7. W ośrodku obowiązuje instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem dyrektora.

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

Załatwianie spraw w Ośrodku – organizacja przyjmowania rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

 

§ 41

 

 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są na zasadach, w trybie i w terminach określonych w rozdziale II „Kodeksu Postępowania Administracyjnego” z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących realizowanych zadań.
 2. Sprawy wniesione przez obywateli do ośrodka są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
 3. Pracownicy ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa.
 4. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 5. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne powinno być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
 6. Pracownicy załatwiający indywidualne sprawy obowiązani są do należytego informowania o okolicznościach faktycznych i sprawach oraz czuwają nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa.
 7. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
 1. udzielania informacji niezbędnych przy załatwieniu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,
 2. rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,
 3. informowania zainteresowanego o stanie załatwienia ich sprawy,
 4. powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy,
 5. informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.
 1. Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.
 2. Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
 3. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie podlega odpowiedzialności określonej w art. 38 KPA.

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków obywateli

 

§ 42

 

 1. Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
 1. dyrektor w każdy poniedziałek w godz. 12:00-16:30,
 2. pracownicy ośrodka we wszystkie dni robocze w godzinach pracy ośrodka.
 1. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.
 2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor.
 3. Przy przyjmowaniu, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków obywateli stosuje się dział VIII KPA – skargi i wnioski.
 4. Skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

Przepisy końcowe

 

§ 43

 

 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących obiegu pism oraz podpisywania korespondencji stosuje się zasady określone w Instrukcji kancelaryjnej ośrodka, wprowadzonej zarządzeniem dyrektora.
 4. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne określają przepisy szczególne.
 5. Obieg dokumentów finansowo – księgowych określają Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzone zarządzeniem dyrektora.
 6. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w drodze zarządzenia dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna - schemat

(Po kliknięciu w link przechodzimy do strony z grafiką przedstawiającą schemat struktury organizacyjnej MGOPS w Połczynie-Zdroju)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

(Po kliknięciu w link przechodzimy do nowej strony przedstawiającej grafikę Zarządzenia nr 14/2020 Dyrektora MGOPS w Połczynie-Zdroju)

Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

 

Zarządzenie Nr 1/2023

Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Ogranizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie-Zdroju

 

Zarządzenie Nr 3/2023

Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

z dnia 28 lutego 2023 r.

W sprawie przeprowadzania wewnętrznych czynności kontrolnych w Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w 2023 roku

 

Zarządzenie Nr 13/2023

Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie - Zdroju

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Ogranizacyjnym w Miejsko-Gminneym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Połczynie-Zdroju

 


 

 

 

 

Wytworzył:
Marek Łukomski, Joanna Aniołkowska, Roman Niemir
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2005-11-16 13:04:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2024-01-10 12:32:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki