Zaproszenie do udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2023

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu oryginału Zaproszenia)

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

UWAGA!
Przedłużono termin naboru wniosków do dnia 02 listopada 2022r.

 

 
27.10.2022  r.. 

 

 


Zaproszenie do udziału
w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Gmina Połczyn-Zdrój  podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji
w 2023 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4)    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5)    zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 ( Karta do porania) do Programu.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :
1)    840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2)    720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)    480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
4)    360 godzin rocznie dla:
a)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Należy pamiętać, że :
•    W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.
•       wypełnione karty zgłoszenia do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 pozwolą na oszacowanie potrzeb w tym zakresie  i ewentualne przystąpienie Gminy do programu. (Karta do pobrania)
•     szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link
Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 31 października 2022 roku, do godz. 15.00 do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8a:
•    najlepiej osobiście w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 7:15 do 16:15
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:00
piątek od 7:15 do 14:15
•    na adres mailowy tut. Ośrodka: mgopspolczyn@poczta.onet.pl
•    można wysłać Kartę udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój
•    przez ePUAP
Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 094 36 66 243.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2020-12-14 09:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-10-31 14:31:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki