Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju
Herb Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju

Czwartek 17.08.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Pracownik Socjalny – umowa na czas zastępstwa pracownika

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie-Zdroju

ogłasza nabór na stanowisko

Pracownika Socjalnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju – umowa na czas zastępstwa

 

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne :
  •  obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie                   o pomocy społecznej:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych (art. 116 ust. 1 pkt 1)

trzyletnie  kolegium  pracowników  służb  społecznych,  po  ukończeniu którego absolwenci otrzymują dyplom – tytuł zawodowy pracownika socjalnego,

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna** (art. 116 ust. 1 pkt 2)

tj. studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) o kierunku praca socjalna

albo  studia  wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków (art. 116 ust. 1 pkt 3):

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

Przepis art. 116 ust. 1 pkt 3 dotyczy  wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia
01 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku,

 

 •  mile widziane doświadczenie zawodowe,
 •  znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku  pracy,
 1. Wymagania dodatkowe:
  • dobra organizacja czasu pracy,
  • znajomość pakietu MS office.

 II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców.
 2. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami , grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin.
 3. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego przypadku, oraz pracę z grupą.
 4. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.
 5. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach                     i formach pomocy.
 6. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej , w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Miasta                  i Gminy Połczyn - Zdrój.
 7. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji.
 8. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Cv.
 3. Kwestionariusz   osobowy.
 4. Dokumenty poświadczające  wykształcenie.
 5. Inne dokumenty poświadczające ewentualne  doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia.
 6. Oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą          z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm/ na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. Oświadczenie  kandydata o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście kompletu dokumentów  do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, ul. Koszalińska 8 A (sekretariat).

 

Dyrektor

Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Marek Łukomski

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu 94 36 66 233 - Pani Beata Podpora

Wytworzył:
Beata Podpora
(2016-02-15)
Udostępnił:
Ireneusz Kozik
(2016-02-15 07:17:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ireneusz Kozik
(2016-12-07 08:27:07)
 
 
ilość odwiedzin: 263892

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X