Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju
Herb Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju

Środa 18.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawy prawne funkcjonowania MGOPS

S T A T U T

 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Połczynie – Zdroju

 

  

Załącznik do Uchwały nr XX/188/2004

Rady Miejskiej w Połczynie - Zdroju

z dnia 02 czerwca 2004 r.

 

  

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju zwany dalej Ośrodkiem, działania w szczególności na podstawie:

 

1.     Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2004, nr 64,  poz. 593),

2.     Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001, nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

3.     Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2003 nr 15, poz. 148 ze zmianami),

4.     Ustawa z dnia 30 grudnia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255),

5.     Ustawy z dnia 17 maja 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732),

6.     Uchwały Nr XI/65/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Połczyna - Zdroju z dnia 27.04.1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej Miejsko  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

7.     Uchwały Nr VI/59/94 Rady Miejskiej w Połczynie – Zdroju z dnia 28.12.1994 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

8.     Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Połczynie ‑ Zdroju.

 

§ 2

 

Terenem działania Ośrodka jest gmina Połczyn – Zdrój.

 

§ 3

 

Siedzibą Ośrodka jest miasto Połczyn – Zdrój.

 

§ 4

 

W ramach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są:

1.     Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2.     Dom Dziennego Pobytu.

§ 5

 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Połczyna – Zdroju.

§ 6

 

Nadzór specjalistyczny nad Ośrodkiem sprawuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Korzystający z uprawnień organu administracji państwowej szczebla wojewódzkiego.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ZADANIA OŚRODKA

 

§ 7

 

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej określone w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a także w innych aktach prawnych.

 

Zadania polegają w szczególności na:

 

1.     przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych w przepisach prawa zgodnie z ustalonymi w nich kompetencjami dla Ośrodka;

2.     pracy socjalnej;

3.     prowadzeniu i rozwijaniu niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4.     prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych;

5.     przyznawaniu zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych;

6.     analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

7.     realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

8.     rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

9.     innych zadaniach wynikających z przepisów prawa i Uchwał Rady Miejskiej.

 

§ 8

 

Ośrodek załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniem Burmistrza wydanym na podstawie art.110 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 9

 

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 10

 

1.     Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2.     Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Połczyna – Zdroju.

3.     Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

4.     Kierownik działa na podstawie szczegółowego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Połczyna – Zdroju w odrębnym trybie.

5.     Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

§ 11

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

FINANSE I MAJĄTEK

 

§ 12

 

Ośrodek prowadzi rachunkowość finansową i rozlicza się z budżetu gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

  

§ 13

 

Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

 

§ 14

 

Działalność Ośrodka finansowana jest:

 

1)     z dotacji rządowych przyznanych z budżetu państwa,

2)     z dotacji gminnych przyznanych z budżetu gminny,

3)     z dotacji pochodzących z innych źródeł.

  

§ 15

 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka  jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

 

§ 16

 

Oświadczenia w imieniu Ośrodka dotyczących jego praw i zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłych zarządzeń, składa jednoosobowo Kierownik. Oświadczenia w zakresie zobowiązań majątkowych Ośrodka winny być kontrasygnowane przez głównego księgowego.

 

§ 17

 

Pracownicy Ośrodka wynagradzani są na zasadach określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju utworzonym przez Kierownika MGOPS w trybie odrębnych przepisów.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

§ 19

 

Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści :

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie Zdroju.

 

§ 20

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Miejską w Połczynie - Zdroju.

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 300811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X