Zaproszenie do udziału w programie - edycja 2024

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu oryginału Zaproszenia)

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

 

 

 

 Zaproszenie do udziału
 w Programie  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024


    Gmina Połczyn-Zdrój  podjęła działania w związku z przystąpieniem do realizacji w 2024 roku Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie  Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.  

    Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8  orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
   a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm.).
    Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu  uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
    Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej,  opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;  lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.
W przypadku,  gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci     z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle   Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka z niepełnosprawnością.

Należy pamiętać, że :
•    Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.
•    W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.
W celu  zgłoszenia się do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 należy złożyć następujące dokumenty:
- Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu);
- Kartę zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (załącznik nr 8 do Programu);
-  kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje Asystenta wskazanego przez    Uczestnika Programu


Mając na względzie powyższe w obecnej sytuacji zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 8 września 2023 roku, do godz. 14.15  do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Połczynie-Zdroju:
-  osobiście w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 7:15 do 16:15
wtorek-czwartek od 7:15 do 15:00
piątek od 7:15 do 14:15
-   na adres mailowy tut. Ośrodka: sekretariat@mgopspolczyn.pl
-   za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój
-  przez ePUAP
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  094 36 66 231,  094 36 66 240   lub  klikając w link.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2023-08-22 14:54:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2023-08-22 14:59:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki