Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe  (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu dokumentu)

555

Miejski-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej                                  Połczyn-Zdrój, dnia 09.11.2023 r.

ul. Koszalińska 8a

78-320 Połczyn-Zdrój

 

 

 

MGOPS. SUO.334.1.2023

 

                                                                                              

           ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Na  podstawie  art.  2  ust. 1 pkt  1  ustawy  z  11 września 2019 r. Prawo  Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz „Regulaminu zamówień wyłączonych                                      z obowiązku stosowania procedur ustawy prawo zamówień publicznych (art.  2  ust. 1 pkt  1  ustawy  z  11 września 2019 r.)” oraz „Regulaminie zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju” zapraszam do składania ofert na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z pkt V ust. 6 pkt 1 lit. a Programu MRiPS ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

I. Zamawiający

 

Gmina Połczyn-Zdrój ul. Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój

reprezentowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

w którego imieniu działa Dyrektor – Pan Marek Łukomski

NIP 672-202-34-27

e-mail: sekretariat@mgopspolczyn.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad:
 1. dziećmi  do ukończenia 16. roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

 

 1. Odbiorcami usług będą: 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności  i  7 dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, przy czym zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  rodzin z uwagi na specyfikę zamówienia, które cechuje zmienność potrzeb klientów. Zamawiający zastrzega, iż  nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część rodzin zostanie objętą tym wsparciem.             
 2. Opieka polegać będzie na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej  wobec dzieci i  osób niepełnosprawnych  w celu odciążenia ich opiekunów poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą                                    z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
 3. Zadanie jest realizowane i finansowane z programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 4. Ilość godzin przeznaczonych na realizację ww. zadania do końca 31.12.2024 r. wyniesie               1.920 godzin, przy czym zleceniodawca zastrzega sobie prawo do możliwości  zmiany ilości godzin w zależności od otrzymanych środków na ten cel. Zamawiający zastrzega, iż  nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część ww. godzin będzie realizowana.
 5. Termin wykonania usługi: od dnia zawarcia umowy z Wojewodą do 31.12.2024 r.
 6. Wykonawca każdorazowo otrzyma pisemne zlecenie na realizację usług opieki wytchnieniowej u poszczególnych osób objętych wsparciem z uwzględnieniem terminu ich realizacji, ilości godzin, zakresu  oraz miejsca ich świadczenia.

III. Rodzaj zamówienia: usługi

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług opieki wytchnieniowej na następujących zasadach:

a) sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi  do ukończenia 16. roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój;

b) w ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę; 

c) świadczenie usługi odbywać będzie się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój;

d) częstotliwość świadczenia usług przez daną osobę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami; 

e) za jedną godzinę usługi opieki wytchnieniowej przyjmuje się 60 minut zegarowych (nie jest wliczony czas dojścia w środowisko);

f) maksymalna  długość nieprzerwanego świadczenia  usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone  w godzinach od 6:00 do 22:00;      

g) usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i na skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie na rzecz członków rodziny osoby niepełnosprawnej;           

h) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o rozliczenie miesięczne, po przedłożeniu faktury/rachunku i  karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024   (stanowiącej załącznik  nr 8 do Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa ”- edycja 2024).

 

V. Kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze :

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający wymaga, aby osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej były świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą                                      z niepełnosprawnością, oraz:

posiadały wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu, w ramach którego świadczona jest usługa tj. :

 

 

a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej[1])/pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta-zapewniające realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub

 

 

b)  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe,  doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  w formie wolontariatu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła  udzielanie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.    Ponadto osoba ta winna posiadać  psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania usług opiekuńczych.

 1. w przypadku, gdy  usługi  opieki wytchnieniowej,  o których

 mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób które maja świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:  

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 3. pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

                                                                                                                                                                                

 

VI. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności [2]:

1.   Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług opiekuńczych, o ile nie są (nie będą) one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

2.    Wykonawca zobowiązany jest, aby co najmniej  1 osoba wykonujące przedmiotowe usługi były zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043                i 1495), co najmniej na okres wykonywania zamówienia.

     3. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 1., tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, potwierdzających że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego usług, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

5.   Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 3. oraz w pkt 4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

6. Obowiązki powyższe dotyczą także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na  podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

7. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia winni ponadto przedłożyć - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).  – Załącznik nr 2.

 

 

 

VI.A Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie sprawozdawczości, obowiązków informacyjnych i przetwarzania danych osobowych.

 1. Organizacje i podmioty, którym  zlecono realizację usług opieki wytchnieniowej zobowiązane są w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania sporządzenia i przekazania do MGOPS sprawozdania z realizacji zadań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Programu. Ponadto podmioty i organizacje zobowiązane są do stosowania obowiązków informacyjnych określonych w pkt 13-16 oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z częścią IX Programu. 

 

 

VII. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z :

 

 1. Programem  MRiPS „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 

VIII. Wymagana dokumentacja:

 

1.Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

2.Wypełnianie oświadczenie  załącznik nr 2,

3.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania wymienionych zawodów, o których mowa w pkt V ust.1 pkt a  lub dokumenty i zaświadczenia potwierdzające spełnienie warunków pkt V ust.1 pkt b. i c.

4.Pisemne oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenia co najmniej 1 pracownika zatrudnionego przez Wykonawcę, potwierdzające, że jest zatrudniony na podstawie umowy               o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy                                 z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

IX Sposób przygotowania oferty:

 

  1. Ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym Załącznik nr 1;
 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem;

 

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

 

4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis  Zapytanie ofertowe na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z pkt V ust.6 pkt 1 lit. a Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy. Otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego, po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

 

 

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 1. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, lub należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mgopspolczyn.pl

 

 1. Ofertę złożyć należy do dnia : 14.11.2023 r. do godz. 15.00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

 

2.W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający udzieli

zamówienia wykonawcy, który spełni wszelkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Wzór do obliczenia punktowego dla kryterium cena ofertowa brutto:

 

 

cena brutto 1 godz. oferty najtańszej

Liczba punktów = _________________________ x 100 pkt

cena brutto 1 godz. oferty ocenianej

 

Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny :

 

1. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 2. Cena może być tylko jedna.
 3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.

5.Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

XIII. Termin realizacji zamówienia :

 

Od dnia podpisania umowy z Wojewodą do 31 grudnia 2024 r. (planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi wyznacza się od daty zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu).

 

 

XIV. Osoba do kontaktu :

 

Joanna Aniołkowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

tel. 94 36 66 243

e-mail: joanna.aniolkowska@mgopspolczyn.pl

 

 

XV. Informacje o formalnościach:

 

O wynikach postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty pisemnie oraz na stronie internetowej: mgops.polczynzdroj.ibip.pl.

 

 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

 

 FORMULARZ  OFERTOWY

 

 

 

 1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. NIP/PESEL ………………………………………………………………………………….

 

 1. Regon…………………………………………………………………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

 

Cenę brutto…………….zł brutto za 1 godzinę ( słownie złotych……………………….)

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i spełniam warunki w nim określone.

 

 1. Termin realizacji zamówienia………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dnia…………………..

 

 

 

 

                                                                                                                              ………………………………………………………..

                                                                                                                                    Czytelny podpis wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz na podstawie art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1),

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576

z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1)

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie …………………..
na
………………………..

 

prowadzonego przez …………………….. oświadczam, co następuje:

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju (dalej: MGOPS). Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 94 36 62 069, poprzez adres e-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Koszalińska 8A, 78-320 Połczyn-Zdrój.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

MGOPS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mgopspolczyn.pl, telefonicznie pod numerem: 600 538 840 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro;
 • na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 30000 euro tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

W  przypadku  powstania  jakichkolwiek  roszczeń  dane  będą  przetwarzane również w  celu  obrony/dochodzenia  tych  roszczeń,  a  także  w  celu  wykazania zrealizowania  ciążących  na MGOPS obowiązków  prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez MGOPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

MGOPS nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

MGOPS będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. MGOPS powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym (1 miesiąc od zakończenia rozpatrywania ofert) oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy (do 5 lat od zakończenia umowy).

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez MGOPS, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania nieprawidłowych danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

 

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych

Podanie danych wynika z odpowiednich przepisów prawa i jest konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

W oparciu o dane osobowe MGOPS nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

MGOPS nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

 

...........................................................................              .....................................              ...........................................................

                                 (Miejscowość)                                                                      (Data)                                                              (Podpis)

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.). pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej ( symbol 3412).

[2] Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane.


[1] Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-10-18 15:33:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2023-11-09 15:01:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki