☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe  (po kliknięciu w link przechodzimy do skanu dokumentu)

555

Miejski-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej                                  Połczyn-Zdrój, dnia 18.10.2021 r.

 

ul. Koszalińska 8a

 

78-320 Połczyn-Zdrój

 

 

 

MGOPS. SUO.334.1.2021

 

                                                                                                         

           

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Na  podstawie  art.  2  ust. 1 pkt  1  ustawy  z  11 września 2019r. Prawo  Zamówień  Publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129) oraz „Regulaminu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania procedur ustawy prawo zamówień publicznych (art.  2  ust. 1 pkt  1  ustawy  z  11 września 2019 r.)” oraz „Regulaminie zamówień publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju” zaprasza do składania ofert na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z pkt V ust.5 pkt 1 lit. a, Programu MRiPS ” Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

I. Zamawiający

 

Gmina Połczyn-Zdrój ul. Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój

reprezentowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

w którego imieniu działa Dyrektor – Pan Marek Łukomski

 

NIP 672-202-34-27

 

e-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i atr. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

 

w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

 

 1. Odbiorcami usług będą 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności  i  9 dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, przy czym zleceniodawca zastrzega sobie prawo, o możliwości  zmiany ilości  rodzin z uwagi na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów. Zamawiający zastrzega, iż  nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część rodzin zostanie objętą tym wsparciem.             
 2. Opieka polegać będzie na świadczeniu usług opiekuńczych wobec dzieci i  osób niepełnosprawnych  w celu odciążenia ich opiekunów poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 3. Zadanie jest realizowane i finansowane z programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 4. Ilość godzin przeznaczonych na realizacje ww. zadania do końca 31.12.2022 r. wyniesie 2.400 godzin, przy czym zleceniodawca zastrzega sobie prawo, o możliwości  zmiany ilość godzin z uwagi na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów oraz otrzymane środki na ten cel. Zamawiający zastrzega, iż  nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część ww. godzin będzie realizowana.
 5. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
 6. Wykonawca każdorazowo otrzyma pisemne zlecenie na realizację usług opieki wytchnieniowej u poszczególnych osób objętych wsparciem z uwzględnieniem terminu ich realizacji, ilości godzin, zakresu  oraz miejscem ich świadczenia.

III. Rodzaj zamówienia : usługi

 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiot świadczenia obejmuje świadczenie usług opieki wytchnieniowej następująco:

 

a) Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

 

b) miejsce świadczenia usługi odbywać będzie się w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój,

 

 1. częstotliwość świadczenia usług przez daną osobę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami. 
 2. za jedną godzinę usługi opieki wytchnieniowej przyjmuje się 60 minut zegarowych (nie jest wliczony czas dojścia w środowisko),
 3. maksymalna  długość świadczenia formy nieprzerwalnego pobytu dziennego  wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej , z zastrzeżeniem limitów , o których mowa w ust 9 pkt 5 programu. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone  w godzinach od 6:00 do 22:00,      
 4. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.            
 5. zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o rozliczenie miesięczne, po przedłożeniu faktury/rachunku i  karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022   ( stanowiącej załącznik  nr 9  do Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa „-edycja 2022).

 

 

V. Kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze :

 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

 

Zamawiający wymaga, aby osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług posiadały wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu, w ramach którego świadczona jest usługa tj. :

 

 

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby  niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu  lub :

 

 1. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym (zaświadczenie lub świadectwo pracy), ukończone szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, ukończone szkolenie  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy jako osoba świadcząca usługi. Ponadto osoba ta winna posiadać  psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania usług opiekuńczych.

 

 

VI. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności [1]:

6.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług opiekuńczych, o ile nie są (nie będą) one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

6.2. Wykonawca zobowiązany jest, aby co najmniej 2 osoby wykonujące przedmiotowe usługi były zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), co najmniej na okres wykonywania zamówienia.

     6.3. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 6.1., tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, potwierdzających że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego usług, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6.5.    Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 6.3. oraz w pkt 6.4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

7. Obowiązki powyższe dotyczą także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na  podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

 

 

VII. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z :

 

 1. Programem  MRiPS „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022  na podstawie art. 7 ust 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1787 ) ;
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) art. 50 ust.1-5.

 

VIII. Wymagana dokumentacja:

 

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego,

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania wymienionych zawodów, o których mowa w pkt V ust.1 pkt. a, lub dokumenty i zaświadczenia potwierdzające spełnienie warunków pkt V ust.1 pkt b.

3.Pisemne oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenia co najmniej 2 pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, potwierdzających że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

IX Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym (Załącznik Nr 1 );
 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub odręcznie (czytelnym pismem) nieścieralnym atramentem lub długopisem;

 

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

 

4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, zgodnie z pkt V ust.5 pkt 1 lit. a programu MRiPS „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego „

 

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy. Otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego, po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

 

 

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 1. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, lub należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mgopspolczyn@poczta.onet.pl

 

 1. Ofertę złożyć należy do dnia : 21.10.2021 r. do godz. 10.00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający udzieli

zamówienia wykonawcy, który spełni wszelkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Wzór do obliczenia punktowego dla kryterium cena ofertowa brutto:

 

 

cena brutto 1 godz. oferty najtańszej

Liczba punktów = _________________________ x 100 pkt

cena brutto 1 godz. oferty ocenianej

 

Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny :

 

1. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 2. Cena może być tylko jedna.
 3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.

5.Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

XIII. Termin realizacji zamówienia :

 

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. ( planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi wyznacza się od daty zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.)

 

 

XIV. Osoba do kontaktu :

 

Joanna Aniołkowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

tel. 94 36 66 243

e-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl

 

XV. Informacje o formalnościach:

 

O wynikach postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty pisemnie oraz na stronie internetowej: https://mgopspolczyn.pl

 

 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

 

 FORMULARZ  OFERTOWY

 

 

 

 1. Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. NIP/PESEL ………………………………………………………………………………….

 

 1. Regon…………………………………………………………………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

 

Cenę brutto…………….zł brutto za 1 godzinę ( słownie złotych……………………….)

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i spełniam warunki w nim określone.

 

 1. Termin realizacji zamówienia………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dnia…………………..

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………………………………………..

                                                                                                                            Czytelny podpis wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka wytchnieniowa

KLAUZULA INFORMACYJNA

związana z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a, tel. 94 36 66 231, adres e-mail: mgopspolczyn@poczta.onet.pl,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju
  kontakt: iod@mgopspolczyn.pl, telefon 94 3666232.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (art. 2 ust.1  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych);
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa , przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8.  Nie przysługuje Pani/Panu:       
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 [1] Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Jeż
(2021-10-18 15:33:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Jeż
(2021-10-18 15:35:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757