Informacja o rozpoczęciu programu - edycja 2024

W dniu 08.03.2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę  z Wojewodą Zachodniopomorskim  na realizację Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Otrzymano dofinansowanie: 228.939,00 zł, w ramach którego zostanie zrealizowane 3.833 godzin usług asystencji osobistej na rzecz osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów przejazdu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne etc. dla asystentów towarzyszących uczestnikowi.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8  w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia m.in. w:

  1. czynnościach samoobsługowych , w tym utrzymania  higieny osobistej;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i  wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Gmina Połczyn-Zdrój pozyskała środki finansowe na  realizację zadania  dla 9 osób niepełnosprawnych w tym:

- 4 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

- 5 osób posiadających  orzeczenie o  znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zakres usługi asystenckiej jest ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby niepełnosprawnej – zgodnie z wypełnioną przez uczestnika kartą  zakresu czynności. Uczestnicy  Programu  wskazali własnych asystentów,  z którymi została zawarta umowa zlecenia na czas realizacji Programu.

Plakat informacyjny
(po kliknięciu zostanie wyświetlony plakat w formacie PDF)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2024-03-11 09:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2024-03-11 09:45:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki