☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju

Sobota 20.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy – trwa nabór wniosków

 

            Przypominamy, że nadal, aż do 31 października 2022 roku, można ubiegać się o dodatek osłonowy, czyli jednorazowe świadczenie, które według zamierzeń ustawodawcy ma zrekompensować podwyżki cen nośników energii i żywności.

            Dokumenty w tej sprawie przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, mieszczącym się przy ulicy Koszalińskiej 8a. Z uwagi na zaostrzenie się sytuacji pandemicznej i konieczność zmiany organizacji pracy, punkt przyjmowania wniosków przeniesiony został na parter budynku i mieści się tuż za głównym wejściem.

            Zmianie ulegają również godziny przyjęć w tej sprawie na następujące:

poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek, środa, czwartek 9.00 – 13.00

piątek 7.30 – 11.30

            W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, godziny obsługi mogą ulec dalszym modyfikacjom.

            Zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i dotyczących warunków nabycia prawa do dodatku osłonowego, informacje udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem telefonu 943666245.

            Osoby, którym zależy na wypełnieniu wniosku na miejscu i załatwieniu sprawy podczas jednej wizyty, powinny posiadać wiedzę o:

 • numerach PESEL wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • numerze konta, na który ma wpłynąć świadczenie,
 • wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w 2020 r.(dotyczy rolników),
 • wysokości dochodów nieopodatkowanych członków gospodarstwa domowego, które podlegają zgłoszeniu na oświadczeniu (dotyczy osób, które takie dochody w 2020 r. uzyskały – są to m.in. alimenty, stypendia, świadczenie rodzicielskie, dochód z pracy za granicą).

            W dalszym ciągu istnieje możliwość złożenia tego wniosku elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, jednak warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego lub innego narzędzia weryfikacji tożsamości oraz możliwości technicznych do załączenia wypełnionego druku wniosku.

            W przypadku wnioskodawców, którzy chcą się ubiegać o podwyższony dodatek z uwagi na używanie indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe, zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, konieczne jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia źródła ciepła  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czynność tę można wykonać elektronicznie, przez stronę www.gunb.gov.pl  lub tradycyjnie, składając deklarację w Urzędzie Miejskim.

 

Jak uzyskać dodatek osłonowy

 

            Obowiązująca od 4 stycznia tego roku Ustawa o dodatku osłonowym wprowadziła świadczenie, które ma zrekompensować osobom i rodzinom o niskich dochodach znaczny wzrost cen nośników energii oraz żywności. W naszej gminie zadanie to realizowane będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju.

            Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty 2.100 zł netto miesięcznie oraz gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1.500 zł netto miesięcznie. Dla wniosków składanych do 31.07.2022 r. dochód ustalany jest za 2020 r., natomiast dla tych złożonych w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r. za 2021 r. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Informacje o wysokości dochodu, podatku oraz odprowadzonych składek pozyskiwane będą z Urzędu Skarbowego i ZUS bezpośrednio przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast po stronie osoby ubiegającej się będzie zgłoszenie na oświadczeniu wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz dochodów niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia szkolne, stypendia dla bezrobotnych). Warto pamiętać, że w przypadku tego świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, w wyniku której nawet osoby, które przekroczyły wspomniane wyżej kryteria dochodowe mogą uzyskać wsparcie, jednak w ich przypadku kwota do wypłaty pomniejszona zostanie o kwotę, o jaką dochód gospodarstwa domowego przekracza te kryteria. Świadczenia nie wypłaca się, jeśli przysługiwałaby kwota niższa niż 20 zł.

            Wielkość wsparcia zależy od ilości członków gospodarstwa domowego i tak przysługuje:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

            Część mieszkańców może otrzymać świadczenie w wyższej kwocie, tj.:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

Podwyższone dodatki wypłacone zostaną w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania dla gospodarstwa domowego jest zasilany/a węglem lub paliwami węglopochodnymi: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa i piec kaflowy na paliwo stałe. Takie źródło ciepła musi zostać jeszcze przed złożeniem wniosku zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenia dokonać można elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu, przez stronę https://www.gunb.gov.pl/ lub składając osobiście deklarację w Urzędzie Miejskim. Druk deklaracji do pobrania i wydruku - (po kliknięciu w link otworzy się wniosek w formacie PDF)
            Jedną ze wskazanych wyżej kwot otrzyma spełniające kryteria dochodowe gospodarstwo domowe w 2022 roku, z tym, że jeśli wniosek złożony zostanie do dnia 31.01.2022 r. wypłata nastąpi w dwóch równych ratach (pierwsza do dnia 31.03.2022 r.), zaś jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, świadczenie wypłacone zostanie jednorazowo w najbliższym możliwym terminie po rozpatrzeniu wniosku, uwzględniając daty przekazania dotacji z budżetu centralnego na ten cel. Wnioski złożone po dniu 31.10.2022 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

            Druki wniosku i oświadczeń pobrać można w formie elektronicznej ze strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju (wniosek (LINK), oświadczenie gospodarstwo rolne (LINK), oświadczenie dochód nieopodatkowany(LINK), oświadczenie RODO (LINK) -- po kliknięciu w dany link otworzy się odpowiedni dokument w formacie PDF)  lub w wersji papierowej w siedzibie ośrodka. Elektroniczne złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem portalu ePUAP, pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub e-dowodu. W tym przypadku załączyć należy skany wypełnionego oraz podpisanego wniosku i oświadczeń (jeśli mają zastosowanie).

 

INTERESANCI PRZYJMOWANI BĘDĄ NA PARTERZE BUDYNKU MGOPS, pokój nr 20

 

            Dodatkowe informacje w tej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 943666245.

            Z uwagi na możliwość otrzymania dodatku osłonowego, w bieżącym roku nie będą przyznawane dodatki energetyczne, zaś ewentualne wnioski w tej sprawie złożone do 31.12.2022 r. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozik Ireneusz
(2017-05-15 12:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozik Ireneusz
(2022-02-03 08:45:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 127757